لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات انتشارات سخن


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
کتاب شعر و ادبیات خارجی
انتشارات سخن کتاب شعر معاصر عرب محمدرضا شفیعی کدکنی ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
کتاب شعرو ادبیات فارسی
انتشارات سخن کتاب 365 روز در صحبت مولانا حسین محی الدین الهی قمشه ای ۸۰,۷۰۰ ۸۰,۷۰۰
انتشارات سخن کتاب از نی نامه عبدالحسین زرین کوب ۲۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
انتشارات سخن کتاب در عشق، زنده بودن محمدرضا شفیعی کدکنی ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
انتشارات سخن کتاب زبان شعر در نثر صوفیه محمدرضا شفیعی کدکنی ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰
انتشارات سخن کتاب زرین کوب و نقد ادبی ایرج پارسی نژاد ۲۱,۲۰۰ ۲۱,۲۰۰
انتشارات سخن کتاب مختارنامه اثر عطار نیشابوری ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
انتشارات سخن کتاب نامه های جمالزاده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
کتاب عرفانی
انتشارات سخن کتاب درویش ستیهنده محمدرضا شفیعی کدکنی ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
کتاب مذهبی و ادیان
انتشارات سخن کتاب 365 روز در صحبت قرآن حسین محی الدین الهی قمشه ای ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰