لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Antec آنتک


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
پاور- Power
Antec VP700P-700W ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
Antec EDGE 750 Power Supply ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
Antec HCG 850 Bronze Power Supply ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Antec HCG1000 Extreme Gold ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۲۵۹,۰۰۰
Antec HCG650 Gold Power Supply ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
Antec HCG750 Gold Power Supply ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۲۹,۰۰۰
Antec HCG850 Extreme Gold ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۷۴۹,۰۰۰
Antec HCG850 Gold Power Supply ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۹,۰۰۰
Antec HCP-1000 PLATINUM Power Supply ۲,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۸۲۹,۰۰۰
Antec HCP-1300 Platinum ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۲۵۹,۰۰۰
Antec HCP-850 Platinum ۲,۰۸۹,۰۰۰ ۲,۱۵۹,۰۰۰