لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Avision آویژن


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اسكنر معمولی-اداری
Avision AV121 ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
Avision AV122C2 ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
اسکنر حرفه ای -اسناد
Avision FB2280E ۳۶۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
Avision FB5000 ۳۶۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
Avision FB6280E ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
Avision MiWand 2L PRO ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
Avision اسکنر حرفه ای اسناد AV5400 Document Scanner ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Avision اسکنر حرفه ای اسناد مدل AD240 ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
Avision اسکنر حرفه ای اسناد مدل AD250 ۷,۶۳۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰
Avision اسکنر مدل AD125 ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰
Avision اسکنر مدل AD250F ۹,۱۸۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
Avision اسکنر مدل FB1000N ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
اسکنر دستی
Avision MiWand 2L ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Avision اسکنر دستی مدل MiWand 2 Pro WiFi ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰