لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Fujitsu فوجیتسو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد Fi-6670 ۱۲۸,۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر مدل FI7600 LOW ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ ۸۲,۹۹۰,۰۰۰
Fujitsu fi-5530C2 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu Fi- 6750s ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد مدل Fi-6230Z ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu fi-6230 ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد مدل Fi-7260 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد مدل Fi-7160 ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
Fujitsu fi-6130Z ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰