لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Fujitsu فوجیتسو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اسکنر حرفه ای -اسناد
Fujitsu Fi- 6670C ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu Fi- 6750s ۶۳,۵۵۰,۰۰۰ ۶۳,۵۵۰,۰۰۰
Fujitsu fi-6110 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
Fujitsu fi-6230 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد Fi-6670 ۹۵,۹۸۵,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد مدل Fi-6230Z ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد مدل Fi-7160 ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
Fujitsu اسکنر حرفه ای اسناد مدل Fi-7260 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰