لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات OMRON امرن


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
دستگاه تب سنج
OMRON GentleTemp 520 ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰
ترازوی دیجیتال
OMRON BF212 ۴۱۹,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰
OMRON BF511 ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۶۹,۰۰۰
OMRON HN286 Digital Personal Body Weight Scale ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰
دستگاه الکتریکی محرک عصبی
OMRON E2 Muscle Tens ۹۷۵,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰
OMRON E4 Professional Muscle Tens ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
فشار سنج
OMRON RS6- Wrist Blood Pressure Monitor ۵۷۷,۰۰۰ ۵۷۷,۰۰۰
OMRON HBP-1100 ۲,۶۱۵,۰۰۰ ۲,۶۱۵,۰۰۰
OMRON M6 AC Blood Pressure Monitor ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۵۷۷,۰۰۰
OMRON M6 Comfort ۷۸۸,۰۰۰ ۹۵۰,۸۰۰
OMRON RS2 ۶۲۹,۰۰۰ ۶۵۷,۴۹۰
OMRON RS3- Wrist Blood Pressure Monitor ۷۷۱,۰۰۰ ۷۷۱,۰۰۰
OMRON فشارسنج بازویی M2 ۴۸۱,۰۰۰ ۴۹۷,۹۱۰
OMRON فشارسنج بازویی M3 ۶۵۳,۰۰۰ ۶۶۸,۸۲۰
OMRON فشارسنج بازویی Mit Elite ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
نبولایزر
OMRON NE-C803-E Nebulizer ۵۵۹,۰۰۰ ۵۶۸,۹۸۰