نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
arzum AR683 ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
arzum اتو بخار مدل AR691 ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Behi اتوبخار مدل BEC-126 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
BEKO مدل SIM 4126 ۶۸۸,۰۰۰ ۶۸۸,۰۰۰
bellanzo مدل BSI-2452 ۵۴۳,۹۵۰ ۵۴۳,۹۵۰
bishel اتو مسافرتی مدل BL-SI-014 ۳۱۸,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰
BITRON BPV-E30 ۳۶۸,۰۰۰ ۳۶۸,۰۰۰
BITRON BPV-E40 ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰
BITRON بخارگر مدل BGC-405 ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰
BITRON بخارگر مدل BGC-320 WH ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
BITRON بخارگر مدل BGC-320 BL ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
Black & Decker اتو بخار مدل X1600 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
BOMANN اتوبخار مدل 765 ۴۳۶,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰
BOSCH TDA3024034 ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH TDA3028014 ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA5024214 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH TDA7030214 ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH TDI9032314 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۳,۰۰۰
BOSCH TDA503011P ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
BOSCH TDI903231A ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH TDA5028010 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TDA502412E ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
BOSCH TDI90EASY ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH TDA3024010 ۸۹۹,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
BOSCH TDA3024110 ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA3024110 ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA703021A ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH TDS6080 ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۳,۴۹۵,۰۰۰
BOSCH TDI903231H ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰
BOSCH TDA5030110 ۱,۲۹۲,۰۰۰ ۱,۲۹۲,۰۰۰
BOSCH TDA3027010 ۹۶۵,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰
BOSCH TDA703021I ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۰۰۰
BOSCH TDA3026110 ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۰۰۰
BOSCH TDA702421 Steam Iron ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۵۹۵,۰۰۰
BOSCH TDA502412 Steam Iron ۱,۳۸۲,۰۰۰ ۱,۳۸۲,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل TDA3020GB ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل TDA1060GB Sensixx x ۷۶۹,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
BOSCH اتوبخار مدل TDA5029210 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH اتوبخار مدل TDA70EASY ۱,۷۷۵,۰۰۰ ۱,۷۷۵,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مخزن دار مدل TDS8080 ۰ ۰
Delmonti اتو بخار دلمونتی سرامیکی 2400 وات مدل DL905 ۴۷۵,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Delmonti اتو بخار سرامیکی مدل DL935 ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Delmonti اتو بخار مدل DL925 ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
Delmonti اتو بخار مدل DL915 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Delonghi اتوبخار مدل FXJ2300AT ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
Delonghi مدل FXG24 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Delonghi مدل FXG26ATS ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
DESSINI اتو بخار 2200 وات 9009 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
DESSINI اتو بخار 2200 وات SI-7007 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
Electrolux مخزن دار EDBS3350 ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Skywalk ۷۲۰,۰۰۰ ۹۳۱,۷۰۰
fakir اتو بخار مدل Spring ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Mercure ۵۲۶,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Forte ۵۷۴,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Skygo ۶۹۸,۰۰۰ ۹۳۱,۷۰۰
fakir اتو بخار مدل Skyjet ۹۴۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Skyfall ۹۷۵,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Avanti ۶۹۸,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Galaxis ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Eye ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Feller اتوبخار مدل SI 244 ۸۹۵,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Feller اتوبخار مدل SI 243 ۷۱۹,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰
Feller اتو بخار مدل SI 240 ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
FUMA FU-1000 ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
FUMA FU-1376 ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
FUMA FU-174 ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
FUMA FU-173 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
FUMA اتو بخار 2400 وات مدل FU-1016 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
FUMA اتو بخار 1800 وات مدل FU-94 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
FUMA اتو بخار 2200 وات مدل FU-908 ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
FUMA اتو بخار 2200 وات مدل FU-1375 ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Gosonic GSI-159 ۳۴۸,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
Gosonic GSI-155 ۳۹۶,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
Gosonic GSI-145 ۲۴۸,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
Gosonic GSI-190 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Gosonic GSI-146 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
Gosonic اتو بخار مدل GSI-300 ۳۰۵,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Gosonic اتو بخار مدل gsi-296 ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Gosonic اتو بخار مدل gsi-297 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Gosonic اتو بخار مدل gsi-295 ۳۵۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
Hardstone SIP2206 ۶۲۱,۳۰۰ ۶۲۱,۳۰۰
Hardstone بخارگر-GSP1701 ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
Hardstone SIP2211 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
Hardstone SIP2205 ۶۳۲,۲۰۰ ۶۳۲,۲۰۰
Hardstone SIP2207 ۶۲۶,۷۰۰ ۶۲۶,۷۰۰
Hardstone مدل SIP2213 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
Hardstone اتو بخار مسافرتی مدل SI1916 ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
Hardstone اتو بخار مدل HS-SI1902 ۴۰۴,۲۰۰ ۴۰۴,۲۰۰
kahler اتوبخار مدل KH-807-WP ۵۴۹,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰
KENWOOD اتو بخار مدل ISP201- رنگ سفید و بنفش ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
KENWOOD اتو بخار مدل ISP600- رنگ سفید و آبی ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
mahsonic اتوبخار مدل MI-9501 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
mahsonic اتوبخار مدل MI-9504 ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
mahsonic اتوبخار مدل MI-9503 ۵۷۵,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
MATHEO اتو بخار مدل MSI 22 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
Morphy Richards اتو بخار مدل 3002 ۵۸۲,۰۰۰ ۵۸۲,۰۰۰
Morphy Richards توربو بخار مدل 303106 ۱,۰۲۴,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
Moulinex اتو بخار مدل IM1541E1 ۵۳۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Moulinex اتو بخار مدل IM1538E1 ۵۶۵,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰
MRS اتوبخار مدل MRS4003S ۲۴۴,۸۰۰ ۲۴۴,۸۰۰
Non -Brand مدل FLY-008 ۳۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
Non -Brand اتو بخار ای ای سی - AEC مدل AEC-S8002 ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
Non -Brand اتوبخار قابل حمل سماسیر-SMASIR مدل600W ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Non -Brand اتوبخار اسکارلت-SCARLETT مدل YPF-128 ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
Panasonic NI-JW950 ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
Panasonic NI-JWT960 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰
Panasonic NI-JWT980 ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
Panasonic NI-JW650T ۷۱۵,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
Panasonic NI-JW900 ۱,۲۵۶,۱۵۰ ۱,۲۵۶,۱۵۰
Panasonic NI-JW670 ۹۷۰,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۴۰۰
Panasonic NI-JW660TPTX ۸۵۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰
Panasonic NI-E510T ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Panasonic NI-P300 ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Panasonic NI-E410T Steam Iron ۴۸۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
Panasonic اتوبخار پاناسونیک مدل NI-JW900C ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Panasonic NI-M250T ۴۶۳,۰۰۰ ۴۶۳,۰۰۰
Panasonic اتو بخار مدل NI-M300T ۴۳۹,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Panasonic اتو بخار مدل NI-U400C ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
Panasonic اتو بخار مدل NI-JU700C ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
Panasonic اتو بخار مدل NI-U500C ۷۱۹,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
PARS KHAZAR بخار - SI-503 ۳۷۸,۲۰۰ ۳۷۸,۲۰۰
PARS KHAZAR SI-602 ۴۲۵,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-702 ۴۲۶,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-DS501 ۳۸۵,۳۰۰ ۳۸۵,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-S501 ۳۳۹,۰۰۰ ۳۵۶,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-PC301 ۳۳۴,۶۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-S411 ۳۲۰,۳۰۰ ۳۲۰,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-PC 301 کف دیاموند الماسه ۳۳۴,۶۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-PC411 ۳۳۴,۶۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-S201 ۲۵۲,۶۰۰ ۲۵۲,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-S301 ۳۲۰,۳۰۰ ۳۲۰,۳۰۰
PARS KHAZAR اتوی بخار سایا - واناديوم - Vanadium ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
PARS KHAZAR اتو بخار سایا - رينيوم - Rhenium ۲۸۲,۷۰۰ ۲۸۲,۷۰۰
PHILIPS GC4924 - سری 4900 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
PHILIPS GC4914 - سری 4900 ۱,۲۸۰,۶۶۴ ۱,۲۸۰,۶۶۴
PHILIPS GC4880 - سری 4800 ۱,۲۴۱,۴۶۰ ۱,۲۴۱,۴۶۰
PHILIPS GC3811 - سری 3800 ۸۵۰,۰۰۰ ۹۱۴,۷۶۰
PHILIPS GC3803 - سری 3800 ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
PHILIPS GC2988 - سری 2900 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
PHILIPS GC2982 - سری 2900 ۷۶۵,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
PHILIPS GC2981 - سری 2900 ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
PHILIPS GC1018 - سری 1000 ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
PHILIPS GC4517 ۸۳۱,۶۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
PHILIPS GC4881-Azur Pro ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
PHILIPS GC320 ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
PHILIPS GC4516 ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS GC3740 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
PHILIPS GC4887 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
PHILIPS GC2991 ۵۸۹,۰۰۰ ۶۵۳,۰۰۰
PHILIPS GC9642 ۵,۶۸۶,۰۰۰ ۵,۶۸۶,۰۰۰
PHILIPS GC2994 ۶۸۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
PHILIPS GC2990/20 ۵۵۰,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
PHILIPS GC3920 ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
PHILIPS GC1433 ۳۸۹,۰۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
PHILIPS GC 3929 ۱,۳۲۲,۰۰۰ ۱,۳۲۲,۰۰۰
PHILIPS GC2998 ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS مدل GC1433/30 ۴۱۱,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰
PHILIPS مدل GC1440/20 ۴۹۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
PHILIPS اتوبخار مدل GC3929/60-رنگ مشکی طلایی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
PHILIPS اتو بخار مدل GC3740 سری EcoCare ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
PHILIPS اتوبخار مدل GC2981/20 ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
Romantic Home اتو بخار مدل WD1880 ۲۱۳,۵۰۰ ۲۱۳,۵۰۰
SAM IR‎-5035 BL ۰ ۰
SAM مدل IR-3010 ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
SAM مدل IR-5030BK ۰ ۰
SAM مدل IR-5025GN ۰ ۰
SAM مدل IR-4020R ۳۴۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
SAM اتوبخار مدل IR-3010OR ۰ ۰
SAM اتو بخار مدل IR-5040 WR ۰ ۰
Sapor مسافرتی - SSI-B1010S ۲۵۹,۳۵۰ ۲۵۹,۳۵۰
Sapor اتو بخار مدل SSI-4020 ۳۳۹,۱۵۰ ۳۳۹,۱۵۰
Sapor اتو مسافرتی مدل SSI-2020 ۲۷۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
SAYA اتوبخار مدل Rhenium ۲۷۸,۵۰۰ ۲۷۸,۵۰۰
Sencor SSI 8441VT ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Sencor SSI 5420RD ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
Sencor SSI 8710VT ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
Sencor SSI 8440GR ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
Sencor جداشونده مدل SSI8710VT ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
Sergio مدل SEI-345 ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
Sergio مدل SEI-395 ۶۳۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰
SIMARAN اتو بخار مدل SSI-5001 ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
SIMARAN اتو بخار مدل 8808 ۴۸۲,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
Techno مدل Te-109 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Techno اتو بخار مدل Te-111 ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
Tefal FV5260 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Tefal ULTIMATE-ANTI-CALC-FV9740 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
Tefal Smart Protect FV4970 ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Tefal Express Easy Anti-Calc GV7340 ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Tefal Aqua Speed FV5350 ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
Tefal Ultragliss FV4880 ۰ ۰
Tefal Aquaspeed FV5331 ۶۹۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
Tefal Ultragliss FV4870 ۶۶۰,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
Tefal Supergliss FV3830 ۰ ۰
Tefal Easygliss FV3925 ۵۵۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
Tefal Easygliss FV3910 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Tefal Virtuo FV1320 ۰ ۰
Tefal Virtuo FV1310 ۰ ۰
Tefal FV3810 ۰ ۰
Tefal FV3845 ۶۴۹,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰
Tefal FV3920 - Easygliss ۰ ۰
Tefal FV3912 E0-Easygliss ۷۹۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
Tefal FV3915 ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Tefal FV9745 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Tefal FV9601 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Tefal FV3772 ۰ ۰
Tefal FV5546 ۹۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
Tefal FV4944 ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Tefal Fv4890 ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Tefal FV5648 ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
Tefal FV9788 ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۳۷۹,۵۰۰
Tefal FV9725 ۰ ۰
Tefal FV3740 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
Tefal مدل FV3965 ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV3951 ۶۴۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV3955 ۵۶۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV4920 ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV3960 ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV4950 ۷۳۸,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV9847E0 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Tefal اتو بخار مدل FV4972 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
Tefal اتوبخار مدل FV1721 ۵۷۶,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰
Tefal اتوبخار مدل FV4980 ۱,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
VIDAS اتوبخار مدل VIR-1016 ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
VIDAS اتوبخار مدل VIR-1017 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰