نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
AEG AP 300 ELCP ۱۱,۵۳۹,۰۰۰ ۱۱,۵۳۹,۰۰۰
AEG AP2 200 ELCP ۵,۸۲۰,۰۰۰ ۵,۸۲۰,۰۰۰
ANA 83WD-E ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
ANA 82WD ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
ANA 82WD-E ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
ANA 41D ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
ANA P82WD ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
ANA جاروبرقی نیمه صنعتی-41WD ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
ANA مدل اتوماتیک P83WD ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
ANA 52WD ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
ANA 53WD ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
ANA 83WD ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
Annovi Reverberi Professional WD30E ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۴,۵۶۹,۰۰۰
Green Vaccum 703A ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۴,۳۴۰,۰۰۰
Karcher WD 5 Premium ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
Karcher WD 6 P Premium ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
Karcher جاروبرقی حرفه ای آب و خاک-NT 27.1 ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰
Karcher CV 30/1 ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰
Karcher NT 90/2 Me Classic ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
KRESS 1200NTX EA ۴,۴۰۸,۰۰۰ ۴,۴۰۸,۰۰۰
Non -Brand رویال R30 ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰
ام تی کو سفینه ۸,۶۲۵,۰۰۰ ۸,۶۲۵,۰۰۰
ام تی کو 0007 ۵,۲۲۱,۰۰۰ ۵,۲۲۱,۰۰۰