برندها

EPSON لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن اپسون

EPSON PowerLite Pro Cinema LS10000 3LCD - 4K کمترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور مدل EB-L510U کمترین قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور مدل EH-TW9400 کمترین قیمت: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EH-TW7300-4K-ENHANCED کمترین قیمت: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور مدل EB-2250U کمترین قیمت: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EH-TW6700-Full HD 2D & 3D projector with 3LCD کمترین قیمت: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-2165W کمترین قیمت: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EH-TW5650 Home Cinema Projector کمترین قیمت: ۲۸,۷۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۷۳۹,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EH-TW5600 Home Theatre Projector کمترین قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور مدل EH-TW610 کمترین قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-536WI کمترین قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-X41- XGA projector کمترین قیمت: ۹,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-X05 XGA projector کمترین قیمت: ۵,۳۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON VS250 SVGA 3LCD کمترین قیمت: ۸,۳۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۳۶۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON دیتا ویدیو پروژکتور مدل EB-X04 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-S41-SVGA projector کمترین قیمت: ۶,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۴۷۵,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-S05 Projector کمترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EMP-83 کمترین قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور استوک PowerLite S5 3LCD SVGA Stock Projector کمترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور مدل EB-W42 کمترین قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-W29 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-S31 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-X27 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-965 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON پروژکتور EB-970 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON ویدئو پروژکتور مدل CB-535W کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
EPSON EB-420 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان

BenQ لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن بنكيو

BenQ TK800 Home Entertainment DLP Projector کمترین قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ TK800M کمترین قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ W1090 Full HD DLP کمترین قیمت: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ پروژکتور مدل SX920 کمترین قیمت: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MX611 XGA Business Projector کمترین قیمت: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MX550 3600lm XGA Business کمترین قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MS550 3600lm SVGA Business Projector کمترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۷۸۲,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MX528 کمترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MS527 کمترین قیمت: ۶,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MS506 کمترین قیمت: ۵,۴۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BenQ MS504 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان

Optoma لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن اپتما

Optoma ویدئو پروژکتور مدل HD29 کمترین قیمت: ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Optoma ویدئو پروژکتور مدل W334e کمترین قیمت: ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Optoma M845X کمترین قیمت: ۷,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Optoma S341 کمترین قیمت: ۶,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Optoma M545S Projector کمترین قیمت: ۷,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Panasonic لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن پاناسونيك

Panasonic PT-VMZ50 Full HD DLP Projector کمترین قیمت: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT-VX610 کمترین قیمت: ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT-RZ370 کمترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic پروژکتور مدل PT-VX430 کمترین قیمت: ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT-LW375 LCD Projector کمترین قیمت: ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۱۰۵,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic پروژکتور مدل PT-LW373 کمترین قیمت: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT-LW335 LCD Projector کمترین قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT- LB355 LCD Projector کمترین قیمت: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT- LB305 LCD Projector کمترین قیمت: ۹,۷۵۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Panasonic PT-LB303 کمترین قیمت: ۷,۸۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان

RICOH لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن ریکو

RICOH PJ HD5451 3800-Lumen 1080p Standard DLP Projector کمترین قیمت: ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH PJ-X5580 XGA Video Projector کمترین قیمت: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH PJ WX4152NI WXGA 3500-Lumen DLP Projector کمترین قیمت: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH PJ X3351N 3500-Lumen XGA DLP Portable Projector کمترین قیمت: ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH PJ X5460 4000-Lumen XGA Single-Chip DLP Projector کمترین قیمت: ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH PJ WXC1110 WXGA 600 Lumen Short Throw DLP Projector کمترین قیمت: ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH ویدئو پروژکتور مدل PJ X2340 کمترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
RICOH PJ X2440 3000-Lumen XGA Entry Level DLP Projector کمترین قیمت: ۶,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Non -Brand لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن

Non -Brand پروژکتور مدل OCAMO کمترین قیمت: ۲,۵۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۱۹,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand دیتا ویدیو پروژکتور سینمکس مدل CINEMAX T20 کمترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand پروژکتور سانارکس-Sanarex مدل G500 کمترین قیمت: ۲,۰۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۲۹,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand دیتا ویدیو پروژکتور اروتک مدل AROTEK 8005 کمترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand ویدئو پروژکتور یونیک-UNIC مدل UC68 کمترین قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand ویدئو پروژکتور قابل حمل مدل UNIC UC46 کمترین قیمت: ۱,۴۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand دیتا ویدیو پروژکتور یونیک-Unic مدل UC40 Plus کمترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان

SONY لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن سونی

SONY VPL EX575 Projector کمترین قیمت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SONY VPL-EX455 - 3600-Lumen XGA 3LCD Projector کمترین قیمت: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SONY VPL-SX125 کمترین قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SONY دیتا ویدیو پروژکتور مدل VPL-DX270 کمترین قیمت: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Acer لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن ايسر

Acer ویدئو پروژکتور مدل C200 کمترین قیمت: ۷,۲۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۲۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Acer ویدئو پروژکتور مدل X118H کمترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۰۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Acer ویدئو پروژکتور مدل X118 کمترین قیمت: ۵,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان

NEC لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن ان ای سی

NEC پروژکتور مدل NP-V302X کمترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
NEC NP-VE303X Multimedia Projector کمترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
NEC NP-VE303 -3000 Lumen SVGA Portable Projector کمترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان

HITACHI لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن

HITACHI پروژکتور مدل CP-AW2505 کمترین قیمت: ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
HITACHI CP-EX252N کمترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان

ViewSonic لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن ویو سونیک

ViewSonic PS700X 3,300 Lumens XGA Education Projector کمترین قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ViewSonic PA503S - 3600 ANSI Lumen, 15000 lamp life, SVGA DLP Projector کمترین قیمت: ۶,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Vivitek لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن ویوی تک

Vivitek DW882ST کمترین قیمت: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Canon لیست قیمت دستگاه ويدئو پروژکتور- پروجكشن كانن

Canon LV-7295 کمترین قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ فروشندگان