نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Dahua XVR1A08 Digital Video Recorder ۰ ۰
D-Link DNR-202L ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
QNAP TVS-682-i3-8G-0-6-Bay NAS ۰ ۰
QNAP TS-451A-2G-4-Bay NAS Enclosure ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TS-251+-2G -NAS supporting HDMI ۰ ۰
QNAP TVS-882-i5-16G 8-Bay Diskless NAS ۳۰,۳۸۰,۰۰۰ ۳۰,۳۸۰,۰۰۰
QNAP TS-431P- 4-bay NAS for small and home offices ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
QNAP TS-EC2480U-RP ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ ۷۹,۳۹۰,۰۰۰
QNAP TS-EC1280U-RP ۰ ۰
QNAP TS-251 ۰ ۰
QNAP TVS-1282T-i7-32G ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TVS-1282-i7-32G ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TVS-1282-i3-8G ۲۸,۳۶۰,۰۰۰ ۲۸,۳۶۰,۰۰۰
QNAP TVS-1271U-RP-i3-8G - 12 Bay ۳۸,۳۲۰,۰۰۰ ۳۸,۳۲۰,۰۰۰
QNAP TVS-863+ 8G 8-Bay AMD x86-based NAS ۲۵,۰۴۰,۰۰۰ ۲۵,۰۴۰,۰۰۰
QNAP TVS-882-i3-8G 8-Bay Diskless ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TVS-673-8G 6-Bay Diskless ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰
QNAP TVS-663-4G 6-Bay Diskless ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
QNAP TVS-1282-i5-16G 12-Bay Diskless ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸,۲۲۰,۰۰۰
QNAP TS-831XU-RP-4G 8-Bay Rack-Mount Diskless ۰ ۰
QNAP TS-451+-2G 4-Bay Diskless Home and SOHO ۷,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۳۷۰,۰۰۰
QNAP TS-431X-2G 2GB 4-Bay Diskless ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰
QNAP TS-1231XU-RP-4G 12-Bay Diskless ۰ ۰
QNAP TVS-682T 6-Bay NAS Enclosure-TVS-682T-I3-8G-US ۳۳,۳۸۰,۰۰۰ ۳۳,۳۸۰,۰۰۰
QNAP TVS-871U-RP 8-Bay NAS Enclosure-TVS-871U-RP-I3-4G-US ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۰۰,۰۰۰
QNAP QNAP TS-531X-8G 5-Bay ۱۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱۱,۱۷۷,۰۰۰
QNAP TVS-473-8G 4-Bay ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۰۰۰
QNAP HS-251+ 2G 2-Bay Diskless NAS ۶,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۷۵۰,۰۰۰
QNAP QNAP TS-253B-4G ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TS-531X-2G 5-Bay Diskless NAS ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۸,۴۵۰,۰۰۰
QNAP TS-653B-4G 6 Bay Diskless ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
QNAP TS-831X-4G -8 Bay Diskless ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱۲,۰۵۰,۰۰۰
QNAP TS-251A-4G ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰
QNAP TS-231P2-1G ۶,۴۶۲,۰۰۰ ۸,۲۳۵,۰۰۰
QNAP TS-431P2-1G ۸,۶۲۹,۰۰۰ ۱۰,۹۳۵,۰۰۰
QNAP TS-431P2-4G ۱۰,۹۳۵,۰۰۰ ۱۰,۹۳۵,۰۰۰
QNAP TS-677-1600-8G Diskless NAS ۴۱,۴۱۲,۰۰۰ ۴۱,۴۱۲,۰۰۰
QNAP TVS-873E-4G 8-Bay Diskless NAS ۳۲,۵۶۵,۰۰۰ ۳۲,۵۶۵,۰۰۰
QNAP TS-1673U-RP-16G-US 16GB 16-Bay Diskless NAS server ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴۵,۳۰۰,۰۰۰
QNAP TS-877-1700-16G 16GB 8-Bay Diskless NAS ۴۶,۳۴۴,۰۰۰ ۴۶,۳۴۴,۰۰۰
QNAP TS-1263XU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless NAS server ۵۴,۷۵۹,۰۰۰ ۵۴,۷۵۹,۰۰۰
QNAP TS-463U-4G ۰ ۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-1253BU-RP-8G ۳۲,۴۶۰,۰۰۰ ۳۲,۴۶۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-873U-RP-16G ۳۴,۷۳۰,۰۰۰ ۳۴,۷۳۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-871U-RP-i5-8G ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-1282-i7-64G-450W ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ ۵۳,۳۵۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-663-8G ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-863 PLUS-16G ۲۶,۸۶۰,۰۰۰ ۲۶,۸۶۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-863-8G ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ ۲۱,۴۲۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-473-16G ۲۰,۱۵۵,۰۰۰ ۲۰,۱۵۵,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-473-64G ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-673-64G ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۶۹,۰۰۰
QNAP TS-253Be-4G 2Bay Diskless NAS ۹,۲۴۰,۰۰۰ ۹,۲۴۰,۰۰۰
QNAP مدل TS-253B- بدون هارددیسک-8G ۱۰,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰,۵۲۰,۰۰۰
QNAP مدل TS-873U-RP-بدون هارددیسک-64G ۴۱,۸۷۰,۰۰۰ ۴۱,۸۷۰,۰۰۰
QNAP مدل 64G- TS-1273U-RP ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰,۰۰۰
QNAP مدل 8G-TS-1673U ۰ ۰
QNAP مدل 16G- TVS-1271U-RP-i5 ۴۵,۲۳۰,۰۰۰ ۴۵,۲۳۰,۰۰۰
QNAP مدل 32G- TVS-1271U-RP-i7 ۵۵,۶۳۰,۰۰۰ ۵۵,۶۳۰,۰۰۰
QNAP مدل 16G- TVS-882BR-ODD-i5 ۰ ۰
QNAP TS-453BT3-8G 4-bay Diskless NAS ۰ ۰
QNAP مدل TVS-471U-RP ۱۸,۷۶۰,۰۰۰ ۱۸,۷۶۰,۰۰۰
QNAP مدل 2G-TS-328 ۸,۵۰۵,۰۰۰ ۸,۵۰۵,۰۰۰
QNAP مدل 2G-TS-253Be ۰ ۰
QNAP مدل 2G-TS-431XeU ۰ ۰
QNAP مدل 2G-TVS-951X ۱۹,۴۹۴,۰۰۰ ۱۹,۴۹۴,۰۰۰
QNAP مدل 4G-TS-673 ۲۱,۲۷۲,۰۰۰ ۲۱,۲۷۲,۰۰۰
QNAP مدل 2G-TS-963X ۱۷,۹۲۴,۰۰۰ ۱۷,۹۲۴,۰۰۰
QNAP مدل 1G-TS-228A ۰ ۰
QNAP مدل 4G-TS-473 ۰ ۰
QNAP مدل 2G-TS-453Be ۰ ۰
QNAP مدل 2G-TS-932X ۱۶,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۲۶۰,۰۰۰
QNAP مدل 4G-TS-832XU-RP ۰ ۰
QNAP مدل 2G-TS-432XU-RP ۰ ۰
QNAP مدل 4G-TS-1232XU-RP ۰ ۰
QNAP مدل 4G-TS-463XU-RP ۳۸,۴۶۴,۰۰۰ ۳۸,۴۶۴,۰۰۰
QNAP مدل 4G-TS-863XU-RP ۴۹,۲۲۳,۰۰۰ ۴۹,۲۲۳,۰۰۰
QNAP مدل TVS-863-4G ۰ ۰
QNAP مدل 4G-TS-853BU-RP ۴۵,۷۳۷,۰۰۰ ۴۵,۷۳۷,۰۰۰
QNAP TS-1273U-RP-8G-US 8GB 12-Bay Diskless NAS ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TS-1273U-RP-64G-US 64GB 12-Bay Diskless NAS ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰,۰۰۰
QNAP TS-1635AX 8GB 16-Bay Diskless NAS ۳۸,۰۲۸,۰۰۰ ۳۸,۰۲۸,۰۰۰
QNAP TS-228A-US 1GB 2-Bay Diskless NAS ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۳,۹۱۵,۰۰۰
QNAP TS-431X2-2G-US 2GB 4-Bay Diskless NAS ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
QNAP TS-431X2-8G-US 8GB 4-Bay Diskless NAS ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
QNAP TS-432XU-RP-2G-US 2GB 4-Bay Diskless NAS ۰ ۰
Western Digital 4TB- WD My book Thundrbolt Duo ۰ ۰
Western Digital 6TB-4TB- WD My book Thundrbolt Duo ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Western Digital 6TB-My Cloud Home -WDBVXC0060HWT-EESN ۴,۷۰۵,۰۰۰ ۴,۷۰۵,۰۰۰