لیست قیمت به روز و آنلاین ذخیره ساز تحت شبکه -NAS

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-2888X-W2123-32G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۲۷۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان

QNAP TS-2483XU-RP-E2136 Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-2477XU-RP-2700-16G Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-1683XU-RP-E2124-16G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه TS-1283XU-RP-E2124-8G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۷۴,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷۴,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-2472XU-RP-I5-8G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-1677XU-RP-2700-16G Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 8G-TES-1885U-D1521-8GR

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 8 گیگ

کمترین قیمت: ۱۶۸,۳۶۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶۸,۳۶۵,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه TS-883XU-RP-E2124-8G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-1673U-RP-16G-US 16GB 16-Bay Diskless NAS server

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ مخصوص سرور -رکمونت-16گیگ

کمترین قیمت: ۱۲۸,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲۸,۰۰۱,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-1273U-RP-8G-US 8GB 12-Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ بدون هارد دیسک

کمترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP TS-873U-RP-8G 8GB 8Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۸۷,۶۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۷,۶۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP TS-1263XU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless NAS server

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 4 گیگ-مخصوص سرور - رکمونت

کمترین قیمت: ۸۶,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۶,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP TS-1277-1600-8G 12-Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 8گیگ

کمترین قیمت: ۷۸,۴۵۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۸,۴۵۱,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 4G-TS-853BU-RP

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 4 گیگ

کمترین قیمت: ۷۸,۰۷۷,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۸,۰۷۷,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 4G-TS-863XU-RP

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 4 گیگ

کمترین قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 4G-TS-1232XU-RP

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 4 گیگ

کمترین قیمت: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-1232XU-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-453BU-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP TVS-873E-4G 8-Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 4 گیگ

کمترین قیمت: ۵۳,۳۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۳,۳۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP TS-873-4G 4GB 8Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۴۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 4G-TS-473

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 4 گیگ

کمترین قیمت: ۳۳,۷۸۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۳,۷۸۱,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-473-4G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۳۳,۷۸۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۳,۷۸۱,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 2G-TS-431XeU

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 2 گیگ

کمترین قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP HS-251+

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۸,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP HS-251+ 2G 2-Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ تحت شبکه بدون هارد

کمترین قیمت: ۱۸,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۰۰۱,۰۰۰ تومان

QNAP TS-332X-2G 3 Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-231P3-2G Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۲,۱۶۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲,۱۶۸,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-231K

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۰,۰۱۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۰۱۹,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TR-002

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۵,۰۰۱,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۰۰۱,۰۰۰ تومان

Western Digital 6TB-4TB- WD My book Thundrbolt Duo

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

Dahua XVR1A08 Digital Video Recorder

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS

کمترین قیمت: ۱,۲۲۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۲۸,۰۰۰ تومان