نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Non -Brand فدراسیونی سیمرغ کد 179 ۴۱,۹۰۰ ۴۱,۹۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 7 ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 5 ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 4 ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰