نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
AEG ۸ کیلویی مدل L6FEG48S ۱۱,۱۰۷,۸۰۰ ۱۱,۱۰۷,۸۰۰
BARFAB WM-750 - 5 Kg- دو قلو ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۱,۲۹۸,۰۰۰
BARFAB WM-900 -7 Kg- دو قلو ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
BEKO WCC 8632 XW -8Kg ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
BEKO WX943440-9Kg ۰ ۰
BEKO WMY101444 LB3 -10 Kg ۰ ۰
BEKO WJ837543-8Kg ۰ ۰
BEKO WX742430-7Kg ۰ ۰
BEKO WTV8734XCOM - 8Kg ۹,۰۳۴,۰۰۰ ۹,۰۳۴,۰۰۰
BEKO WMY81283MB3 - 8Kg ۰ ۰
BEKO WMY 71283 CW- 7 kg ۷,۴۳۵,۰۰۰ ۷,۴۳۵,۰۰۰
BEKO WMY 91243 LB1 - 9Kg ۸,۳۱۷,۰۰۰ ۸,۳۱۷,۰۰۰
BEKO WMY 81283 CW - 8 kg ۸,۰۹۶,۰۰۰ ۸,۰۹۶,۰۰۰
BOSCH WAT24462GC- 9kg- رنگ سفید ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2020SGC- 7 kg- رنگ سیلور- نقره ای ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH ۸ کیلویی مدل ۳۲۴DE ۱۰,۶۹۲,۰۰۰ ۱۰,۶۹۲,۰۰۰
BOSCH سری ۸ مدل 9KG - WAY327X0 ۱۴,۹۴۵,۰۴۰ ۱۴,۹۴۵,۰۴۰
BOSCH WAT28496 - 8KG ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH WAWH8690 - 9KG ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAB20260GC - 6 KG ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH WAK24210TR - 8KG ۷,۸۲۱,۰۰۰ ۷,۸۲۱,۰۰۰
BOSCH WAT28590 - 9Kg ۱۳,۰۵۶,۱۲۰ ۱۳,۰۵۶,۱۲۰
BOSCH WAW3256XGC -9Kg-Washing Machine ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH WAT28461GC - 9Kg ۷,۵۵۰,۰۰۰ ۹,۸۷۹,۰۰۰
BOSCH WAW325XOME - 9Kg ۱۳,۰۰۸,۶۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32760ME- 9KG ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۹,۵۶۰
BOSCH WAW32560ME - 8Kg ۱۰,۴۵۴,۴۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28760IR-8Kg ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28760IR - 9Kg ۱۵,۰۷۵,۰۰۰ ۱۵,۰۷۵,۰۰۰
BOSCH WAQ2445XME-7Kg ۸,۳۶۰,۰۰۰ ۸,۳۶۰,۰۰۰
BOSCH WAK20200ME-7 kg ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28561IR-9 Kg ۰ ۰
BOSCH WAW2876XIR-9 Kg ۱۴,۶۵۹,۰۰۰ ۱۴,۶۵۹,۰۰۰
BOSCH WAW324DE - 8 kg ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۰,۰۰۰
BOSCH WVG30460IR ۸,۴۶۰,۰۰۰ ۸,۴۶۰,۰۰۰
BOSCH WAW32560GC ۱۱,۹۷۵,۰۰۰ ۱۱,۹۷۵,۰۰۰
BOSCH WAYH2890 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28590 ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳,۰۲۰,۰۰۰
BOSCH WAYH2790-9kg ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۱,۷۲۰
BOSCH WAW28690 ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰
BOSCH WAW28640 ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH WAT28460GC ۸,۲۸۴,۰۰۰ ۸,۲۸۴,۰۰۰
BOSCH WAW32590 ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH WAS327X0ME ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK20200GC ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2020SIR ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK20200IR ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۸,۳۳۳,۰۰۰
BOSCH WAB20262IR ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۶,۶۶۰,۰۰۰
BOSCH WAK2426SIR ۸,۵۷۰,۰۰۰ ۸,۵۷۰,۰۰۰
BOSCH WAK24265IR ۸,۴۲۰,۰۰۰ ۸,۴۲۰,۰۰۰
BOSCH WAW3266XIR ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ۱۵,۴۴۰,۰۰۰
BOSCH WAW32660IR ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۲,۶۸۰,۰۰۰
BOSCH WAW28640IR ۱۳,۲۶۶,۰۰۰ ۱۳,۲۶۶,۰۰۰
BOSCH WAY32841IR ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH WAY28862IR ۰ ۰
BOSCH WAY28791IR ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۸۰,۰۰۰
DAEWOO DWK-8210CT - 8kg ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
DAEWOO DWK-9110S-9kg ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
DAEWOO DWK-8514S-8kg ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
DAEWOO DWK-7114C-7kg ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰
DAEWOO DWD-H1212 - 9KG ۰ ۰
DAEWOO DWN1221 - 7kG ۰ ۰
DAEWOO DWD-FD1443 - 8KG ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۶,۱۲۵,۰۰۰
DAEWOO DWD-FD1432 - 8 KG ۵,۳۷۵,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰
DAEWOO DWD-FD1442 - 8KG ۵,۹۸۵,۰۰۰ ۵,۹۸۵,۰۰۰
DAEWOO Dwk-Primo80 - 8KG ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰
Dexter DWT651 - 6.5 Kg- دو قلو ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
Feridolin SW60- 6kg ۶۹۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
HITACHI BD-W80WV - 8KG ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
HITACHI BD-W80XWV - 8KG ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۵۶,۰۶۰
HITACHI BD-W90XWV -9Kg ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۱۵۷,۰۰۰
HITACHI BD-W70PV-7Kg ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۹,۰۰۰
HITACHI SF-P130XWV-13Kg ۱۰,۸۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۰۶,۰۰۰
HITACHI BD-W75TV-7Kg ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۹,۰۰۰
HITACHI BD-W90WV ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۳۵,۰۰۰
HITACHI SF-P150XWV-15kg ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۷,۰۰۰
HITACHI BDW85TV-8.5 Kg ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۴۱,۸۶۴
HITACHI BD-W75AAE-7.5Kg ۹,۴۰۸,۹۶۰ ۹,۴۰۸,۹۶۰
HITACHI BD-W85AAE-8.5 kg ۹,۹۳۱,۶۸۰ ۹,۹۳۱,۶۸۰
Indesit BWE91484XSUK - 9Kg ۶,۴۰۳,۳۲۰ ۶,۴۰۳,۳۲۰
Indesit ۹کیلو -9KG مدل BWE91484XWUK ۹,۲۷۸,۲۸۰ ۹,۲۷۸,۲۸۰
kahler لباسشویی دو قلو کد XPB-22 مدل بومین ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
LG J8 - 9kg ۱۱,۱۰۷,۸۰۰ ۱۱,۱۰۷,۸۰۰
LG FH4G6TDY6-8kg ۶,۸۹۰,۴۰۰ ۶,۸۹۰,۴۰۰
LG F4J6VYP2W- 9 kg- رنگ سفید ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
LG F4J6VYP2S- 9 kg- رنگ سیلور- نقره ای ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
LG F4J6TNP0W- 8 kg- رنگ سفید ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰
LG FH2J3QDNP0- 7 kg- رنگ سفید ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰
LG F2J5TNP7S - 7KG ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۵۵۰,۰۰۰
LG FH4G7TDY5 - 8KG ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۷,۰۰۹,۲۰۰
LG ماشین لباسشویی مدل WM-821N ظرفیت 8 کیلوگرم ۸,۹۷۰,۰۰۰ ۸,۹۷۰,۰۰۰
LG F4J5TNP3W - 8kg ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
LG F1496AD - 8kg/4kg -Washer Dryer ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰
LG WJ6140WTP - 8kg ۷,۴۴۸,۷۶۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
LG WM-621NW-6KG ۶,۹۶۹,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
LG WM-621NS-6Kg ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۵۷۵,۰۰۰
LG WM-M623 - 6Kg ۸,۵۵۰,۰۰۰ ۸,۵۵۰,۰۰۰
LG F4J8VSP2S-9kg ۷,۵۱۲,۰۰۰ ۷,۵۱۲,۰۰۰
LG F4J9JHP2T - 10.5 kg ۸,۵۲۵,۰۰۰ ۱۰,۳۷۰,۰۰۰
LG F4J5TNP7S-8Kg ۶,۶۸۹,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
LG F0K6DMK2S2-14Kg ۱۰,۰۹۸,۰۰۰ ۱۰,۰۹۸,۰۰۰
LG WC31002QP-7Kg ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۴,۶۳۱,۰۰۰
LG F10C3QDP2-7Kg ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۸,۰۰۰
LG FH4U1JBHK6N -10.5 Kg ۹,۶۳۵,۰۰۰ ۹,۶۳۵,۰۰۰
LG F4J6TNP8S-8Kg ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۸۷۵,۰۰۰
LG WJ6148STP -8Kg ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰
LG WM-845SS-8Kg ۱۰,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
LG WM-845SW -8Kg ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۵۱,۰۰۰
LG 705KWTA2P113-10.5 kg ۹,۳۴۵,۰۰۰ ۹,۳۴۵,۰۰۰
LG FH4G1JCHK6N-10.5 Kg ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
LG WM-743SS-7 Kg ۹,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۳۷۰,۰۰۰
LG WM-743SW ۹,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۳۷۰,۰۰۰
LG WM-946SW-9kg ۹,۹۸۰,۰۰۰ ۹,۹۸۰,۰۰۰
LG Titan-WM-946SS-9Kg ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
LG WM-843SW ۹,۸۹۰,۰۰۰ ۹,۸۹۰,۰۰۰
LG WM-843SS-8Kg ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
LG WM-865CW-8Kg ۰ ۰
LG WM-K702NW-7kg ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰
LG WM-M84NW-8kg ۷,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۸۹۵,۰۰۰
LG WM-M78NT-نقره ای-7kg ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰
LG WM-L1050ST-نقره ای ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
LG WM-L1055CS-نقره ای-7kg ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
LG WM-K70NW-سفید-8kg ۵,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۰۹۴,۰۰۰
LG WM-M62NT-نقره ای-6kg ۷,۱۶۰,۰۰۰ ۷,۱۶۰,۰۰۰
LG WM-B124SS-نقره ای-12kg ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LG WM-124SW-رنگ سفید-12 کیلویی ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Midea WBS-14901LCD - 9Kg ۷,۰۸۴,۰۰۰ ۷,۰۸۴,۰۰۰
Midea TW-6908 - 8KGدرب از بالا ۴,۵۲۹,۰۰۰ ۴,۵۲۹,۰۰۰
Midea TW-6910 - 10KG درب از بالا ۴,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۹۵۴,۰۰۰
Midea TW-6912 - 12KG درب از بالا ۵,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۲۳۳,۰۰۰
PAKSHOMA PWT-6520LN - 6.5Kg ۹۶۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
Panasonic NA-F135A1 - در از بالا ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰
ritton ماشین لباسشویی مدل M01-1222W با ظرفیت 8 کیلوگرم - 8KG ۶,۶۸۰,۰۰۰ ۶,۶۸۰,۰۰۰
ritton مینی واش مدل RTW-4500 ۸۱۲,۲۵۰ ۸۱۲,۲۵۰
Samsung Q1468 - Addwash -8Kg ۹,۳۸۴,۰۰۰ ۹,۷۲۰,۰۰۰
Samsung P1494 - Addwash - 9kg ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۵,۰۰۰
Samsung H147 - Addwash - 12kg ۱۳,۵۶۸,۰۰۰ ۱۵,۴۵۰,۰۰۰
Samsung Q1473 - 8kg ۹,۴۹۴,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰
Samsung J1466 - 7kg ۰ ۰
Samsung Q1256 - 8kg ۹,۱۳۵,۰۰۰ ۹,۱۳۵,۰۰۰
Samsung Q1467 - 8kg ۹,۲۵۰,۰۰۰ ۹,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Q1469 - 8kg ۰ ۰
Samsung J1243 - 7kg ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
Samsung J1254 - 7kg ۷,۳۷۳,۰۰۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰
Samsung J1264 - 7kg ۸,۰۸۰,۰۰۰ ۹,۳۵۰,۰۰۰
Samsung B1242 - 6kg ۵,۹۰۹,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰
Samsung B1253 - 6kg ۶,۸۶۸,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰
Samsung B1263 - 6kg ۶,۵۶۵,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung 1252W-7kg ۰ ۰
Samsung Q1255S-8kg ۷,۴۴۷,۰۰۰ ۷,۹۴۰,۰۰۰
Samsung J1477-7kg-Add Wash ۷,۴۷۴,۰۰۰ ۸,۲۱۵,۰۰۰
Samsung Q1479-Add Wash-8kg ۹,۴۹۴,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung J1241-7 Kg ۶,۹۸۷,۰۰۰ ۶,۹۸۷,۰۰۰
Samsung Q1462-8Kg ۹,۸۲۰,۰۰۰ ۹,۸۲۰,۰۰۰
Samsung WW80J5260GS/FH -8Kg ۶,۵۳۴,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
Samsung WF80F5EHW4X/FH -8Kg ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۰۱,۰۰۰
Samsung WW90K5210UX-9Kg-add during wash ۹,۱۵۹,۰۰۰ ۹,۱۵۹,۰۰۰
Samsung W70-7Kg ۵,۷۰۲,۴۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰
Samsung WW80K5213WW-8Kg-Add Wash ۷,۶۰۳,۲۰۰ ۹,۲۵۰,۰۰۰
Samsung WW80 - Eco Bubble Washer -8 KG ۰ ۰
Samsung W90 H7410EX-9kg ۰ ۰
Samsung WD80J5410AS - WASHER DRYER -8KG ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۳۲۵,۸۰۰
Samsung J1252 ۶,۹۶۹,۰۰۰ ۶,۹۶۹,۰۰۰
Samsung WW90K5213WW - Add Wash -9KG ۹,۳۸۵,۲۰۰ ۹,۳۸۵,۲۰۰
Samsung WF70F5E0W4W - 7 KG ۶,۲۷۸,۰۰۰ ۶,۲۷۸,۰۰۰
Samsung WF80F5E2W4W - 8 KG ۷,۱۰۱,۰۰۰ ۷,۱۰۱,۰۰۰
Samsung WW90H7410EX- 9 kg- رنگ نقره ای ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۲۶۶,۴۰۰
SMEG ماشین لباسشویی مدل WHT914LSIN ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۲,۹۷۰,۰۰۰ ۱۲,۹۷۰,۰۰۰
SNOWA SWM-840-8Kg ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰
SNOWA دوقلو مدل ایرجت SWT-AIRJET105 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
SNOWA دوقلو مدل آلفا سفید SWT-ALF85 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
SNOWA دوقلو مدل ایرجت SWT-90-JET45 ۹۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
WHIRLPOOL FSCR80424 - 8KG ۱۰,۵۸۵,۰۸۰ ۱۰,۵۸۵,۰۸۰
WHIRLPOOL FSCR80433 - 8Kg ۱۰,۹۷۷,۱۲۰ ۱۰,۹۷۷,۱۲۰