نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADATA HD710- 1TB -Waterproof/Shock-Resistant USB 3.0 ۹۶۹,۰۰۰ ۹۶۹,۰۰۰
ADATA DashDrive Durable HD650-1TB ۸۱۰,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰
ADATA HD710-2TB-USB 3.0 ۱,۳۵۹,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
ADATA HV620-1TB ۷۲۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
ADATA HD650-2TB-USB 3.0 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۵,۰۰۰
ADATA HV100-1TB-USB 3.0 ۶۷۹,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD720 Waterproof/Dustproof/Shockproof External Hard Drive ۸۱۵,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710M ۸۷۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰
ADATA 2TB-HD710M ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰
ADATA HV620S-1TB-USB 3.0 ۶۱۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
ADATA 4TB-HM900 -USB 3.0-External Hard Drive ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۰۰۰
ADATA 1TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰
ADATA HD720-2TB-USB 3.0 ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HC660 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710 Pro-HD710P ۸۴۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD710 Pro-HD710P ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۴۸۵,۰۰۰
ADATA 4TB-HD710 Pro-HD710P ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۰۰۰
ADATA 4TB-HD650 - USB 3.1 ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD650X ۶۹۷,۰۰۰ ۶۹۷,۰۰۰
ADATA 5TB-HD710 Pro ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۲۶۹,۰۰۰
ADATA 2TB-HD725-USB 3.12 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD725-USB 3.1 ۷۸۵,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۷۸۹,۰۰۰ ۹۲۸,۰۰۰
ADATA 2TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۰۹۹,۰۰۰
ADATA 5TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HV300- USB 3.1 ۷۳۰,۰۰۰ ۹۴۵,۹۰۰
ADATA 2TB-HV300- USB 3.1 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۳۶۹,۰۰۰
ADATA 4TB-HV300- USB 3.1 ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۹,۰۰۰
ADATA 5TB-HV300- USB 3.1 ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۴۳۹,۰۰۰
ADATA 5TB- HD710 Pro ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰
ADATA 5TB-HD830 ۳,۰۷۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
ADATA 4TB--HD830 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD830 ۱,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
ADATA 2TB - HV620S External Hard Drive ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD680 External Hard Drive ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰
ADATA 1TB -HD680 External Hard Drive ۷۸۹,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
ADATA 5TB- HV320 External Hard Drive ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HV320 External Hard Drive ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
ADATA 2TB- HV320 External Hard Drive ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HV320 External Hard Drive ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710M Pro External Hard Drive ۸۵۹,۰۰۰ ۹۹۸,۰۰۰
ADATA 2TB- HD710M Pro External Hard Drive ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰
ADATA 4TB - HV620S External Hard Drive ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
ADATA HD770G-2TB -RGB ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
ADATA HD770G-1TB -RGB ۹۵۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
Apacer AC233 - 1TB - USB3 ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
Apacer AC730-2TB-USB 3.1 ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Apacer AC730-1TB-USB 3.1 ۸۱۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Apacer AC630 -1TB- Shockproof-USB 3.1 ۷۲۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
Apacer AC630 -2TB- Shockproof-USB 3.1 ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰
Apacer 1TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰
Apacer 2TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۰ ۰
Apacer 2TB-AC631-USB 3.1 ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC631-USB 3.1 ۷۷۸,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC632- Shockproof ۷۹۰,۰۰۰ ۹۴۵,۹۰۰
Apacer 2TB-AC632 - Shockproof ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
Apacer 2TB-AC731 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive ۱,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
Apacer 1TB -AC731 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC633 Shockproof Portable ۶۶۹,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
Apacer 2TB-AC633 Shockproof Portable ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
Apricorn 1TB -Aegis Bio-Encryption-Finger Print- رمز گذاری اثر انگشت ۲,۳۳۹,۰۰۰ ۲,۳۳۹,۰۰۰
Asus 1TB-FX EHD-A1T External Hard Drive ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
G-Drive 1TB- Usb-C External Hard Drive ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
LaCie 5TB- Rugged Thunderbolt / USB-C Mobile- ضد ضربه ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰
LaCie 5TB- STHG5000400- دیزاین شده برای لپ تاپ مک بوک اپل ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۹۹۵,۰۰۰
LaCie 4TB- Rugged Thunderbolt / USB-C Mobile- ضد ضربه ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰
LaCie 4TB- 9000633 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Seagate BACKUP PLUS -500GB USB3 ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
Seagate BACKUP PLUS -1TB 2.5" USB3 ۷۷۹,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-1TB- USB 3.0-USB 2.0 ۷۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-2TB-USB 3.0-USB 2.0 ۹۹۹,۰۰۰ ۱,۳۱۶,۸۰۰
Seagate Expansion Desktop -1TB USB 3.0 ۶۶۵,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
Seagate 4TB-Backup Plus Portable Drive-STDR4000200 ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
Seagate 2TB-Expansion Desktop - STEB2000200 ۹۴۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
Seagate 2TB-Expansion Portable-STEA2000400 ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
Seagate 1TB-Expansion Portable -STEA1000400 ۷۱۲,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Seagate 4TB-Expansion Portable-STEA4000400-US 3.0 ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
Seagate 6TB - Backup Plus Hub ۳,۹۸۹,۰۰۰ ۳,۹۸۹,۰۰۰
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری ۸۷۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A15 - 1T - USB 3.0 ۹۰۵,۰۰۰ ۹۰۵,۰۰۰
SILICON POWER Stream S03 - 1TB - USB 3.0 ۸۴۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30 - 1TB - USB 3.0 ۹۰۹,۰۰۰ ۹۰۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 ۱,۸۴۵,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-1TB-USB 3.0 ۹۹۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-1TB-USB 3.0 ۸۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-2TB-USB 3.0 ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 ۸۷۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-4TB-USB 3.1-مقاومت در برابر آب و ضربه تاحد معین ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-5TB -Waterproof -Shockproof ۳,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 ۷۱۱,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 ۸۹۵,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Diamond D30 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85 -4TB ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB - Armor A62S External Hard Drive ۷۷۳,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰
SONY 1TB- HD-SL1 External Hard Drive ۸۱۱,۰۰۰ ۸۱۱,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 1TB USB 3.0 ۶۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 2TB USB 3.0 ۸۴۹,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
TOSHIBA 2TB- Canvio Connect II ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
TOSHIBA 1TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۶۸۵,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
TOSHIBA 2TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۹۸۵,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
TOSHIBA 2TB-HDTB420EK3AA Canvio Basics ۹۵۰,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M3 1TB USB 3.0 ۹۸۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25H3-USB 3.0 ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
Transcend 2TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۳۶۱,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3 -USB 3.0 ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet® 25C3-Ultra-slim ۸۱۵,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 ۸۹۴,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۱,۲۶۵,۰۰۰
Transcend 4TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۲,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۱۹۸,۰۰۰
Transcend 8TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۴,۰۴۴,۰۰۰
Transcend 2TB- StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
Transcend 1TB- StoreJet 25C3N Extra Slim ۸۱۴,۰۰۰ ۸۱۴,۰۰۰
Vicco man 1TB - VC-810 External Hard Drive ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
Western Digital WD My Passport 1TB ۶۹۵,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Western Digital 1TB USB 3 -My Passport Essential ۷۴۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
Western Digital Element -1TB ۷۴۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport Portable External USB 3.0 ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Western Digital My Passport Ultra-1TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
Western Digital WD ELEMENT-2TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book-USB 3.0 -USB 2.0-WDBFJK0040HBK ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Western Digital 3TB-My Passport Ultra Metal Edition ۲,۸۹۶,۰۰۰ ۲,۸۹۶,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-1TB ۷۴۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-2TB ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-4TB ۱,۸۲۹,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-4TB ۰ ۰
Western Digital MY BOOK NEW-6TB ۰ ۰
Western Digital 4TB-MY PASSPORT ULTRA-WDBFKT0040 ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
Western Digital 1TB-WD ELEMENTS SE ۷۰۵,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰
Western Digital 6TB - My Book Desktop External Hard Drive ۲,۷۳۹,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Western Digital 3TB - My Book Desktop External Hard Drive ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book Desktop External Hard Drive ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰
Western Digital 8TB-My Book Desktop External Hard Drive ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
Western Digital 4TB- My Passport Ultra Metal Edition External Hard Drive ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
Western Digital 2TB-Elements- WD External Hard Drive ۷۶۹,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Western Digital 1TB-Elements- WD External Hard Drive ۶۸۵,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Western Digital هارد اکسترنال مدل My Passport WDBYNN0010B ظرفیت 1 ترابایت ۶۳۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport WDBS4B0020BBK ۱۱۹,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
Western Digital 10TB - My Book - External Hard Drive ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
Western Digital WDBYFT0020B My Passport 2TB External Hard Drive ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰
Western Digital WDBYFT0040B My Passport 4TB External Hard Drive ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۹,۰۰۰
Western Digital 5TB-My Passport WDBPKJ0050BBK External Hard Drive ۲,۵۷۰,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰