برندها

ADATA لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D اي ديتا

ADATA 6TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive کمترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 5TB-HD710 Pro کمترین قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 5TB- HD710 Pro کمترین قیمت: ۲,۹۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4TB-HD710 Pro-HD710P کمترین قیمت: ۴,۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۷۸۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4TB--HD830 کمترین قیمت: ۴,۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۴۵۹,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4TB-HD330-USB 3.1-External Hard کمترین قیمت: ۴,۰۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۰۶۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HD770G-2TB -RGB کمترین قیمت: ۲,۸۰۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۰۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB-HD830 کمترین قیمت: ۲,۹۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HD720-2TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۲,۵۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HD710-2TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۲,۷۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB-HD710 Pro-HD710P کمترین قیمت: ۲,۵۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۴۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB-HD680 External Hard Drive کمترین قیمت: ۲,۴۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HD650-2TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۲,۱۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB-HD330-USB 3.1-External Hard کمترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB-HD650X External Hard Drive کمترین قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 1TB-HD710 Pro-HD710P کمترین قیمت: ۱,۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۶۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 1TB-HD710M Pro External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۵۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4TB - HV620S External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۷۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۹۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HD770G-1TB -RGB کمترین قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۹۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HD710- 1TB -Waterproof/Shock-Resistant USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 1TB-HD720 Waterproof/Dustproof/Shockproof External Hard Drive کمترین قیمت: ۸۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 1TB-HD330-USB 3.1-External Hard کمترین قیمت: ۱,۶۰۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۰۲,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 1TB -HD680 External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۴۰۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4TB-HM900 -USB 3.0-External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۳۵۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۵۳,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB-HC660 کمترین قیمت: ۱,۰۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۹۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 2TB - HV620S External Hard Drive کمترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 1TB-HD725-USB 3.1 کمترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA HV620S-1TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۶۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان

Western Digital لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D وسترن ديجيتال

Western Digital 8TB-My Book Desktop External Hard Drive کمترین قیمت: ۴,۵۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital MY BOOK NEW-8TB کمترین قیمت: ۴,۳۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۵۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital WD My Passport 1TB کمترین قیمت: ۱,۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital MY BOOK NEW-6TB کمترین قیمت: ۳,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 6TB - My Book Desktop External Hard Drive کمترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 4TB-MY PASSPORT ULTRA-WDBFKT0040 کمترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 4TB-My Book Desktop External Hard Drive کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital MY PASSPORT-4TB کمترین قیمت: ۲,۷۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital WD ELEMENT-2TB-USB 3.0 and USB 2.0 کمترین قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۱۲,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 2TB-Elements- WD External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۲۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۱۲,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 2TB- My Passport WDBS4B0020BBK کمترین قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital MY PASSPORT-2TB کمترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 2TB- My Passport Portable External USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 1TB USB 3 -My Passport Essential کمترین قیمت: ۱,۱۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital MY PASSPORT-1TB کمترین قیمت: ۱,۱۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 1TB-Elements- WD External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۱۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital Element -1TB کمترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان

Apacer لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D اپيسر

Apacer 2TB-AC731 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive کمترین قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 2TB-AC633 Shockproof Portable کمترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer AC630 -2TB- Shockproof-USB 3.1 کمترین قیمت: ۱,۳۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 2TB-AC631-USB 3.1 کمترین قیمت: ۱,۲۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 2TB-AC632 - Shockproof کمترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 1TB -AC731 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 1TB-AC633 Shockproof Portable کمترین قیمت: ۱,۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer AC630 -1TB- Shockproof-USB 3.1 کمترین قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 1TB-AC632- Shockproof کمترین قیمت: ۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 1TB-AC631-USB 3.1 کمترین قیمت: ۷۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer AC730-1TB-USB 3.1 کمترین قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer AC730-2TB-USB 3.1 کمترین قیمت: ۱,۲۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer AC233 - 1TB - USB3 کمترین قیمت: ۷۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۳۰,۰۰۰ فروشندگان

SILICON POWER لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D

SILICON POWER Armor A85-5TB -Waterproof -Shockproof کمترین قیمت: ۴,۸۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۸۹۵,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۳,۰۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۰۲۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 2TB-Armor A75 کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 کمترین قیمت: ۲,۷۵۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۵۳,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۲,۵۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۵۵,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۵۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری کمترین قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 کمترین قیمت: ۷۱۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۷۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 کمترین قیمت: ۱,۶۰۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۳۹,۳۱۰ فروشندگان

LaCie لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D لسی

LaCie 4TB- Rugged Thunderbolt / USB-C Mobile- ضد ضربه کمترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
LaCie 5TB- Rugged Thunderbolt / USB-C Mobile- ضد ضربه کمترین قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
LaCie 5TB- Rugged کمترین قیمت: ۶,۹۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۹۷۰,۰۰۰ فروشندگان
LaCie 4TB- Rugged RAID-Thunderbolt and USB 3.0 Portable Hard کمترین قیمت: ۶,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
LaCie 5TB- STHG5000400- دیزاین شده برای لپ تاپ مک بوک اپل کمترین قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
LaCie 1TB-Porsche Design P922 External Hard Drive کمترین قیمت: ۱,۵۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۲۹,۰۰۰ فروشندگان

Seagate لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D سيگيت

Seagate 6TB - Backup Plus Hub کمترین قیمت: ۳,۷۸۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۸۹,۰۰۰ فروشندگان
Seagate 2TB-Expansion Portable-STEA2000400 کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Seagate Expansion Portable- 2TB USB 3.0 Hard Drive کمترین قیمت: ۲,۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Seagate 2TB-Expansion Desktop - STEB2000200 کمترین قیمت: ۲,۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Seagate 2TB-Expansion™ External کمترین قیمت: ۱,۸۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Seagate 1TB-Expansion Portable -STEA1000400 کمترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان

Transcend لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D ترنسند

Transcend 2TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 کمترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Transcend StoreJet 25M3 1TB USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Transcend 2TB-StoreJet 25M3 -USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Transcend 1TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 کمترین قیمت: ۱,۵۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Transcend 2TB-25H3-StoreJet USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Transcend StoreJet 25M2 500GB USB 2.0 2.5" External Hard کمترین قیمت: ۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸,۰۰۰ فروشندگان

TOSHIBA لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D توشيبا

TOSHIBA 2TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 کمترین قیمت: ۹۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۸۹,۰۰۰ فروشندگان
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 2TB USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۷۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۷۹,۰۰۰ فروشندگان
TOSHIBA 1TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 کمترین قیمت: ۶۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 1TB USB 3.0 کمترین قیمت: ۱,۱۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۷۹,۰۰۰ فروشندگان

HITACHI لیست قیمت هارد اكسترنال - External H.D

HITACHI 500 2.5 inch کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ فروشندگان