برندها

Non -Brand لیست قیمت پچ کورد

Non -Brand کابل شبکه کت ۶ بیست متری cat 6 /20 m patch cord cable کمترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه کت ۶پانزده متری cat 6 /15 m patch cord cable کمترین قیمت: ۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۸,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ ده متری cat 6 /10 m patch cord cable کمترین قیمت: ۶۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه ده متری cat 5 cable patch cord 10 m کمترین قیمت: ۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه پنج متری cat 5 cable patch cord 5 m کمترین قیمت: ۳۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ سه متری cat 6 /3 m patch cord cable کمترین قیمت: ۲۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه سه متری cat 5 cable patch cord 3 m کمترین قیمت: ۲۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۱,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه دو متری cat 5 cable patch cord 2 m کمترین قیمت: ۱۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه یک و نیم متری کت سیکس cat 6 /1.5 m patch cord cable کمترین قیمت: ۱۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ یک متریcat 6 cable patch cord کمترین قیمت: ۱۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه یک و نیم متری cat 5 cable patch cord 1.5m کمترین قیمت: ۱۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه یک متری cat 5 cable patch cord 1 m کمترین قیمت: ۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand 1 متری CAT6 SFTP کمترین قیمت: ۱۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه نیم متری cat 6 cable patch cord 0.5 m کمترین قیمت: ۱۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کابل شبکه نیم متری cat 5 cable patch cord 0.5m کمترین قیمت: ۱۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۰۰۰ فروشندگان

NEXANS لیست قیمت پچ کورد نگزنس

NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 5 متر کمترین قیمت: ۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 5 متری کمترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود نگزنس 5 متری کمترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبر نوری N123.2CCO2 - SC-SC MM 2M کمترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 2 متری کمترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 2 متری کمترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 3 متری کمترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 1 متری کمترین قیمت: ۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 1 متری کمترین قیمت: ۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت کمترین قیمت: ۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت کمترین قیمت: ۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹,۰۰۰ فروشندگان

DAIYO لیست قیمت پچ کورد دایو

DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2565 CP به طول 15متر کمترین قیمت: ۱۸۶,۴۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۶,۴۰۰ فروشندگان
DAIYO کابل پچ کورد فیبرنوری مدل 2564 CP به طول 10متر کمترین قیمت: ۱۵۰,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵۰,۵۰۰ فروشندگان
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2563 CP به طول 5.0متر کمترین قیمت: ۱۱۸,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۸,۵۰۰ فروشندگان
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2563 CP به طول 5.0متر کمترین قیمت: ۱۱۸,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۸,۵۰۰ فروشندگان
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2562 CP به طول 3.0متر کمترین قیمت: ۱۰۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۶,۰۰۰ فروشندگان
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2561 CP به طول 2.0متر کمترین قیمت: ۷۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶,۰۰۰ فروشندگان

Knet Plus لیست قیمت پچ کورد کی نت پلاس

Knet Plus کابل 20 متری CAT6 کمترین قیمت: ۱۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳۸,۰۰۰ فروشندگان
Knet Plus کابل 30 متری CAT6 کمترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۷,۰۰۰ فروشندگان
Knet Plus کابل 10 متری CAT6 کمترین قیمت: ۵۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۱,۰۰۰ فروشندگان
Knet Plus کابل پچ کورد 1 متری CAT6 UTP COPPER کمترین قیمت: ۲۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۴,۰۰۰ فروشندگان
Knet Plus کابل 3 متری CAT6 کمترین قیمت: ۲۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲,۰۰۰ فروشندگان
Knet Plus کابل پچ کورد 2 متری CAT6 UTP COPPER کمترین قیمت: ۲۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۱,۰۰۰ فروشندگان

BAFO لیست قیمت پچ کورد بافو

BAFO CAT6 Patch cord cable 5m کمترین قیمت: ۹۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۷,۰۰۰ فروشندگان
BAFO CAT5 Patch cord cable 30 cm کمترین قیمت: ۲۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۶,۰۰۰ فروشندگان

FULL لیست قیمت پچ کورد فول

FULL 3 متری Cat6 طوسی UTP فول FW-401UTP-4P/SR-4-CD-C6-3M-GY کمترین قیمت: ۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۰۰۰ فروشندگان
FULL 3 متر UTP CAT5e مدلFW-401UTP-4P/SR-MA-C5E-3M-GY کمترین قیمت: ۱۶,۷۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۷۰۰ فروشندگان

ORICO لیست قیمت پچ کورد اوریکو

ORICO PUG-C7B 3M CAT7 10000Mbps Flat Ethernet Cable کمترین قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ فروشندگان
ORICO مدل CAT7 PUG-C7 کمترین قیمت: ۱۶۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶۷,۰۰۰ فروشندگان

D-Link لیست قیمت پچ کورد دي لينك

D-Link پچ کوردCat 6بدون شیلد سایز24AWG مدلNCB-C6UGRYR1-05 طول50سانتیمتر کمترین قیمت: ۴۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۳,۰۰۰ فروشندگان

Knet لیست قیمت پچ کورد کی نت

Knet K-N1010 CAT5e UTP Network Patch Cord 30M کمترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ فروشندگان

V-net لیست قیمت پچ کورد وی نت

V-net کابل کت 5 ای - 30 متر کمترین قیمت: ۱۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱,۰۰۰ فروشندگان