برندها

Cisco لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH سیسکو

Cisco WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch کمترین قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850-24S-S کمترین قیمت: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850-12S-E کمترین قیمت: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850 24XS-E کمترین قیمت: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco سوئیچ SMB مدل SG350XG-24T کمترین قیمت: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850 12XS-S کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850 12XS-E کمترین قیمت: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850-48T-S کمترین قیمت: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850-12S-S کمترین قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750X-24S-S کمترین قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850-24T-S کمترین قیمت: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG350-10 10-Port Gigabit Managed Switch کمترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch کمترین قیمت: ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-48FPD-L 48Port Managed Switch کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-48FPS-L کمترین قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch کمترین قیمت: ۲۷,۲۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷,۲۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Cisco سوئیچ SMB مدل SG350X-24 کمترین قیمت: ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch کمترین قیمت: ۸,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-48TD-L 48Port Managed Switch کمترین قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-24TS-L 24Port Managed کمترین قیمت: ۷,۹۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-2960X-48FPS-L کمترین قیمت: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco 24 پورت WS-C2960X-24PS-L کمترین قیمت: ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-2960X-24PS-L کمترین قیمت: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-24TD-L 24Port Managed Switch کمترین قیمت: ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco 48 پورت WS-C2960X-48TS-L کمترین قیمت: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-2960X-48TS-L کمترین قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco 48 پورت WS-C2960X-48TS-LL کمترین قیمت: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960X-24TS-LL 24Port Managed Switch کمترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-2960X-24TS-L کمترین قیمت: ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco POE مدیریتی 24 پورت گیگابیت مدل SG300-28MPP کمترین قیمت: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG350-28MP 28-Port Gigabit PoE Managed Switch کمترین قیمت: ۱۳,۹۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۹۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3850 24XS-S کمترین قیمت: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-24PC-L کمترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960S-24TD-L 24Port Switch کمترین قیمت: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco پورت WS-C3750G-48PS-S 48Port 10/100/1000 Switch-48 کمترین قیمت: ۸,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG350-28 28-Port Gigabit Managed Switch کمترین قیمت: ۴,۷۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750X-24T-S کمترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco پورتSG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch-28 کمترین قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG300-10MPP 10-port Gigabit Max PoE+ Managed Switch کمترین قیمت: ۷,۴۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۴۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG350-10MP 10-Port Gigabit PoE Managed Switch کمترین قیمت: ۷,۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco سوئیچ POE مدیریتی 24 پورت مدل SF300-24MPP کمترین قیمت: ۷,۴۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۴۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF300-24PP 24-Port 10/100 PoE+ Managed Switch کمترین قیمت: ۷,۴۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۴۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SMB SF350-48 کمترین قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۰۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960S-48FPS-L 48Port کمترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-Plus 24TC-L 24Port PoE کمترین قیمت: ۵,۹۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۹۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG300-28 Managed Ethernet Switch کمترین قیمت: ۵,۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960S-24PS-L 24Port کمترین قیمت: ۳,۳۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750G-48TS-S 1U کمترین قیمت: ۳,۲۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۹۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750X-48T-S کمترین قیمت: ۴,۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch کمترین قیمت: ۳,۹۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۴۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco پورت WS-C3560G-24TS-S 24Port Switch-24 کمترین قیمت: ۳,۹۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۹۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF352-08P 8-Port 10/100 POE Managed Switch کمترین قیمت: ۳,۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960S-48TS-L کمترین قیمت: ۲,۴۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9-NA) 24-port 10/100 کمترین قیمت: ۳,۶۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۶۳۵,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF110D-16HP 16Port Unmanaged Switch کمترین قیمت: ۲,۶۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF350-24 24-Port 10/100 Managed Switch کمترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C22960-24PC-L 24Port کمترین قیمت: ۳,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750G-12S-E Switch کمترین قیمت: ۳,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG300-10 10-Port Gigabit Managed Switch کمترین قیمت: ۳,۲۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۲۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Cisco پورت SF352-08MP 8-Port 10/100 POE Managed Switch-8 کمترین قیمت: ۳,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750G-24TS-S 1U کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750G-12S-S کمترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco سوئیچ24 پورت دارای 2 پورت گیگابیت و 2 پورت SFP مدل SF112-24 کمترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco سوئیچ24پورت گیگابیت مدل SG110-24 کمترین قیمت: ۲,۹۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750G-24TS-E 1U کمترین قیمت: ۲,۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-48PST-L 48Port کمترین قیمت: ۲,۶۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco 16پورت گیگابیت مدل SG110-16 کمترین قیمت: ۲,۶۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-48PST-L کمترین قیمت: ۱,۲۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960G-48TC-L کمترین قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960S-24TS-L 24Port کمترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3560G-48TS-S کمترین قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-24TC-L کمترین قیمت: ۱,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960G-24TC-L کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF110D-08HP 8Port Unmanaged Switch کمترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۵۴,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3560-48PS-S 48Port کمترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-48TT-L کمترین قیمت: ۱,۱۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3750-48TS-S 48Port Switch کمترین قیمت: ۱,۳۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-48TC-L کمترین قیمت: ۱,۴۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SMB سوئیچ SF110-24 کمترین قیمت: ۱,۳۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C3560-24PS-S 24Port کمترین قیمت: ۱,۷۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۸۶,۰۰۰ فروشندگان
Cisco پورت WS-C3750-24TS-S 24Port Switch-24 کمترین قیمت: ۱,۶۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco WS-C2960-24TT-L کمترین قیمت: ۱,۱۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SF110-16 Switch کمترین قیمت: ۱,۴۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Cisco SG110D-08 8Port Unmanaged Switch کمترین قیمت: ۷۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Cisco 8 پورت مدل SF110D-08 کمترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲۴,۰۰۰ فروشندگان

D-Link لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH دي لينك

D-Link DGS-1210-52MPP-52-Port Layer 2 Smart Managed Gigabit PoE Switch کمترین قیمت: ۱۶,۱۵۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۱۵۷,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1210-52P کمترین قیمت: ۱۲,۳۹۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۳۹۴,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1510-28P-24-Port Gigabit Stackable Smart Managed PoE Switch کمترین قیمت: ۱۲,۱۴۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۱۴۷,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1100-26MPP - 4 Ports Gigabit PoE++ with 2 combo کمترین قیمت: ۱۱,۹۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱,۹۴۹,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1210-28MP -28 Port کمترین قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1100-26MP - Smart Managed 26-Port Gigabit PoE Switch کمترین قیمت: ۸,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1210-28P کمترین قیمت: ۶,۸۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۸۶۹,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1210-28P- WebSmart - Managed Web Smart Switch کمترین قیمت: ۵,۷۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۷۴۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1100-24P - Smart Managed 24-Port Gigabit PoE Switch کمترین قیمت: ۴,۶۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۶۷۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1210-10MP - 8-ports کمترین قیمت: ۴,۳۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۳۹۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1210-52 کمترین قیمت: ۴,۳۲۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۳۲۱,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1100-10 کمترین قیمت: ۲,۲۷۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۷۳,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1210-20 -Managed Switch with 16 RJ45 and 4 SFP Ports کمترین قیمت: ۲,۹۲۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۲۳,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1050G - 48-Port Unmanaged Ethernet کمترین قیمت: ۲,۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۴۷,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1210-10P-8-Ports کمترین قیمت: ۲,۶۱۵,۵۵۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۱۵,۵۵۰ فروشندگان
D-Link DES-1210-08P کمترین قیمت: ۲,۵۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۷۸,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1008P کمترین قیمت: ۱,۱۰۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۵۳,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1008MP 8-Port POE Switch کمترین قیمت: ۲,۳۵۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۵۳,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1210-28 کمترین قیمت: ۲,۲۲۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۳۶,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES 1050 کمترین قیمت: ۲,۲۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D کمترین قیمت: ۱,۹۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۲۶,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1024A کمترین قیمت: ۱,۴۰۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۷۷,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1026G کمترین قیمت: ۱,۵۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1016A - 16-Port Unmanaged Gigabit کمترین قیمت: ۱,۰۳۸,۸۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۳۲,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1008PA کمترین قیمت: ۷۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۶۴,۰۲۸ فروشندگان
D-Link DES-1008p کمترین قیمت: ۹۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۷۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1100-05 کمترین قیمت: ۶۵۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲۹,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1005D کمترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۰۱,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1024R کمترین قیمت: ۷۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1100-08P‎D 8-Port 10/100/1000Base-T 1 PD port Switch کمترین قیمت: ۷۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D کمترین قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۴۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D کمترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵۴,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1016A کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-108 کمترین قیمت: ۴۹۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۲,۰۰۰ فروشندگان
D-Link مدل DES-108 VER C1 کمترین قیمت: ۲۴۴,۸۶۰ بیشترین قیمت: ۴۹۲,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1008A کمترین قیمت: ۳۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۸۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-105 کمترین قیمت: ۳۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۸,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DUB-H4 - 4-Port USB 2.0 Hub کمترین قیمت: ۲۹۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۱۴,۱۰۰ فروشندگان
D-Link DES-105 کمترین قیمت: ۲۰۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DGS-1005A کمترین قیمت: ۲۶۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link مدل DES-108 کمترین قیمت: ۲۴۴,۸۶۰ بیشترین قیمت: ۲۷۴,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1008A کمترین قیمت: ۱۶۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1008A-8-Port 10/100 Switch کمترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1008C-8-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch کمترین قیمت: ۱۴۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۴,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DES-1005A کمترین قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ فروشندگان

TP-LINK لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH

TP-LINK TL-SG1048 - 48-Port Gigabit Rackmount کمترین قیمت: ۵,۸۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۸۴۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK L-SF1016 کمترین قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۳۲,۶۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1024 کمترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1024 کمترین قیمت: ۱,۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK 24-port Unmanaged Gigabit Rackmount Switch -TL-SG1024 کمترین قیمت: ۱,۶۶۷,۱۶۵ بیشترین قیمت: ۱,۶۶۷,۱۶۵ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1024D کمترین قیمت: ۱,۶۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۶۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1016 کمترین قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1016D - 16-Port Gigabit Desktop/Rackmount کمترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1008P - 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE کمترین قیمت: ۶۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۴۹,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1008P - 8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE کمترین قیمت: ۸۲۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۰۲,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1008 کمترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵۹,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1024D کمترین قیمت: ۷۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵۳,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1016 کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۵,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1016DS کمترین قیمت: ۵۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۷۹,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG108 کمترین قیمت: ۵۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۳۹,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1016D - 16-Port 10/100Mbps Desktop کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1008D -8-Port Gigabit Desktop Switch کمترین قیمت: ۴۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۴۷,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG105 کمترین قیمت: ۳۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۶۴,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-POE150S - PoE Injector کمترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۶,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SG1005D-5-Port Gigabit Desktop Switch کمترین قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-POE10R - PoE Splitter کمترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۲,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1008D - 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch کمترین قیمت: ۱۵۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۲,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1008D Ver 9.0 8-Port Switch کمترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ فروشندگان
TP-LINK TL-SF1005D 5-port 10/100 Fast Ethernet Switch کمترین قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ فروشندگان

Tenda لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH

Tenda TEF1218P-16-250W 16-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit Web Smart کمترین قیمت: ۳,۷۵۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۵۴,۰۰۰ فروشندگان
Tenda TEG1009P-EI 9 Port Gigabit کمترین قیمت: ۲,۰۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Tenda TEG1024D کمترین قیمت: ۱,۴۹۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۸۸,۰۰۰ فروشندگان
Tenda TEG1016D کمترین قیمت: ۱,۰۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۳۵,۰۰۰ فروشندگان
Tenda سوئیچ 24 پورت مدل TEF1024D کمترین قیمت: ۶۹۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۹۴,۰۰۰ فروشندگان
Tenda TEF1105P-4-63W 5 Port 10/100 Mbps Switch کمترین قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Tenda TEF1016D 16-Port Fast Ethernet Desktop/Rackmount کمترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۳۸,۰۰۰ فروشندگان
Tenda S16 کمترین قیمت: ۳۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Tenda SG108 کمترین قیمت: ۳۵۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵۳,۰۰۰ فروشندگان
Tenda SG105 کمترین قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Tenda SG105- 5-Port Gigabit Desktop Switch کمترین قیمت: ۲۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۵,۰۰۰ فروشندگان
Tenda TEF1005D Five-port Fast Ethernet Desktop کمترین قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ فروشندگان
Tenda S108 کمترین قیمت: ۱۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Tenda S105 کمترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۴,۷۰۰ فروشندگان

Linksys لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH

Linksys LGS552-EU 52-Port Managed Gigabit Switch کمترین قیمت: ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Linksys LGS326P-EU -26 Port کمترین قیمت: ۶,۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Linksys LGS318-EU-18 Port کمترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Linksys LGS105 5-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT کمترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Linksys SE2500-EU -5 Port کمترین قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Linksys LGS116-EU - 16 Port کمترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۲ بیشترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۲ فروشندگان

EnGenius لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH ای ان جنیوس

EnGenius EWS7952FP - Neutron EWS 48-Port Managed کمترین قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EnGenius EWS7928FP - Neutron EWS 24-Port Managed Gigabit کمترین قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
EnGenius EWS7928P - Neutron EWS 24-Port Managed Gigabit کمترین قیمت: ۵,۰۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۰۸۵,۰۰۰ فروشندگان
EnGenius EWS5912FP - Neutron EWS 8-Port Managed Gigabit کمترین قیمت: ۳,۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان

IP-COM لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH آی پی کام

IP-COM S3300-26-PWR-m - 24 Port - PoE کمترین قیمت: ۵,۸۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۸۴۵,۰۰۰ فروشندگان
IP-COM G1008 - 8-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch کمترین قیمت: ۹۰۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۰۲,۰۰۰ فروشندگان
IP-COM F1024 24-Port Fast Ethernet Rackmount Switch کمترین قیمت: ۸۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۹۵,۰۰۰ فروشندگان
IP-COM G1008 - 8-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch کمترین قیمت: ۸۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵۹,۰۰۰ فروشندگان

Mercusys لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH مرکوسیس

Mercusys سوئیچ دسکتاپ 8 پورت 10/100Mbps مدل MS108 کمترین قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Mercusys سوئیچ دسکتاپ 5 پورت 10/100Mbps مدل MS105 کمترین قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان

Dinstar لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH دین استار

Dinstar سوییچ 24Port Switch کمترین قیمت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Edimax لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH ادیمکث

Edimax ES-5808P کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان

Mikrotik لیست قیمت سوئيچ شبکه - SWITCH میکروتیک

Mikrotik CRS326-24G-2S+RM SwOS 24Port Gigabit Ethernet SFP+ Switch کمترین قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان