نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Cisco SF110D-16HP 16Port Unmanaged Switch ۷۸۲,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
Cisco WS-C3750-48TS-S 48Port Switch ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24TS-LL 24Port Managed Switch ۵,۸۹۹,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24TD-L 24Port Managed Switch ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴,۷۹۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48TD-L 48Port Managed Switch ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch ۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ۱۶,۶۴۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48FPD-L 48Port Managed Switch ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰
Cisco SG350-10 10-Port Gigabit Managed Switch ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Cisco SG350-10SFP 10-Port Gigabit Managed SFP Switch ۴,۰۵۹,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
Cisco SG350-28 28-Port Gigabit Managed Switch ۳,۲۱۸,۰۰۰ ۳,۳۹۸,۰۰۰
Cisco SF350-24P 24-Port 10/100 POE Managed Switch ۳,۴۹۹,۰۰۰ ۳,۴۹۹,۰۰۰
Cisco SF350-24 24-Port 10/100 Managed Switch ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰
Cisco SF352-08P 8-Port 10/100 POE Managed Switch ۲,۱۷۸,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Cisco SG350-10MP 10-Port Gigabit PoE Managed Switch ۴,۶۶۷,۰۰۰ ۴,۶۶۷,۰۰۰
Cisco SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Cisco SG350-28MP 28-Port Gigabit PoE Managed Switch ۹,۵۹۹,۰۰۰ ۹,۵۹۹,۰۰۰
Cisco سوئیچ24 پورت دارای 2 پورت گیگابیت و 2 پورت SFP مدل SF112-24 ۱,۶۶۳,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ24پورت گیگابیت مدل SG110-24 ۲,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
Cisco 16پورت گیگابیت مدل SG110-16 ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰
Cisco 8 پورت مدل SF110D-08 ۴۳۵,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰
Cisco سوئیچ POE مدیریتی 24 پورت مدل SF300-24MPP ۳,۴۸۰,۰۰۰ ۳,۴۸۰,۰۰۰
Cisco POE مدیریتی 24 پورت گیگابیت مدل SG300-28MPP ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48FPD-L ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48FPS-L ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
Cisco 24 پورت WS-C2960X-24PS-L ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Cisco 48 پورت WS-C2960X-48TS-L ۱۰,۲۹۶,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
Cisco 48 پورت WS-C2960X-48TS-LL ۹,۸۵۱,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48PST-L 48Port ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C22960-24PC-L 24Port ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C3560-24PS-S 24Port ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
Cisco WS-C2960-Plus 24TC-L 24Port PoE ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24TS-L 24Port Managed ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱۶,۸۳۰,۰۰۰
Cisco SF110D-08HP 8Port Unmanaged Switch ۱,۳۷۶,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-24TT-L ۸۷۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48TT-L ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-24TC-L ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48TC-L ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960G-8TC-L ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960G-24TC-L ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960G-48TC-L ۱,۳۳۷,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48PST-L ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750G-24TS-S 1U ۲,۲۲۸,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750G-48TS-S 1U ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۲۴۹,۰۰۰
Cisco WS-C3750G-12S-S ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-48TS-L ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Cisco WS-2960X-24TS-L ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
Cisco WS-2960X-48TS-L ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
Cisco WS-2960X-24PS-L ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
Cisco WS-2960X-48FPS-L ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ۱۶,۸۳۰,۰۰۰
Cisco WS-2960X-24PD-L ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750X-24T-S ۲,۲۲۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750X-24S-S ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-12S-S ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-24S-S ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-24T-S ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-48T-S ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱,۹۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-12S-E ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850 12XS-S ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850 24XS-S ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850 24XS-E ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco SG300-28 Managed Ethernet Switch ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9-NA) 24-port 10/100 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Cisco SF300-24PP 24-Port 10/100 PoE+ Managed Switch ۳,۴۸۰,۰۰۰ ۳,۴۸۰,۰۰۰
Cisco SF300-24MP Layer 3 Managed Switch ۸,۰۶۹,۰۰۰ ۸,۰۶۹,۰۰۰
Cisco SG300-10 10-Port Gigabit Managed Switch ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Cisco SF300-48PP ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ SMB مدل SG350XG-24T ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ SMB مدل SG350X-24 ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Cisco SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch ۲۰,۷۳۹,۰۰۰ ۲۰,۷۳۹,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-24TD-L 24Port Switch ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
Cisco SMB SF350-48 ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۱۶۹,۰۰۰
Cisco SMB سوئیچ SF110-24 ۹۹۹,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-24TS-L 24Port ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-24PS-L 24Port ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۳,۹۳۰,۰۰۰
Cisco پورت WS-C3750-24TS-S 24Port Switch-24 ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Cisco پورتSG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch-28 ۴,۳۴۳,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
Cisco پورت SF352-08MP 8-Port 10/100 POE Managed Switch-8 ۱,۸۴۹,۰۰۰ ۴,۲۶۹,۰۰۰
Cisco 24 پورت مدل 385024S-S ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco 24 پورت مدل 385024T-S ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco SF300-48 48Port Switch ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۴,۰۱۰,۰۰۰
Cisco Switch Cisco SG110-24-EU ۲,۰۸۹,۰۰۰ ۲,۰۸۹,۰۰۰
Cisco SG110D-08 8Port Unmanaged Switch ۶۵۹,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
Cisco WS-C3560G-48TS-S ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Cisco SF110-16 Switch ۷۸۲,۰۰۰ ۸۲۹,۰۰۰
D-Link DES-1008A ۱۱۲,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
D-Link DES-1005A ۸۵,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
D-Link DGS-1024A ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
D-Link DES-1026G ۹۶۴,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
D-Link DGS-1008P ۹۶۷,۷۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
D-Link DES-1210-28 ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۸۹۹,۰۰۰
D-Link DES-1210-08P ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
D-Link DES-1210-52 ۲,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-05 ۴۳۵,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-08P ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
D-Link DES-1008A-8-Port 10/100 Switch ۱۰۹,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 8-Port DES-1008D ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D ۴۱۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D ۴۷۵,۰۰۰ ۱,۵۶۴,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰
D-Link DUB-H4 - 4-Port USB 2.0 Hub ۲۱۲,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
D-Link DUB-H7 ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
D-Link DES-1024R ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
D-Link DGS-1016D - 16‑Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch ۹۲۴,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰
D-Link DES-1008p ۷۹۴,۰۰۰ ۷۹۴,۰۰۰
D-Link DGS-1210-10 ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
D-Link DES-1005C-5-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
D-Link DES-1008C-8-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۱۰۴,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
D-Link DES-1210-28P- WebSmart - Managed Web Smart Switch ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28MP -28 Port ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۶,۸۸۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52MPP-52-Port Layer 2 Smart Managed Gigabit PoE Switch ۱۳,۳۸۵,۰۰۰ ۱۳,۳۸۵,۰۰۰
D-Link DES-1008PA ۷۵۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
D-Link DES-1018P ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۲,۰۰۰
D-Link DES-1016A ۲۸۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
D-Link DES-1016C ۴۰۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
D-Link DGS-105 ۲۲۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
D-Link DGS-108 ۳۰۹,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
D-Link DGS-1005A ۱۶۷,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
D-Link DGS-1008A ۲۴۴,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
D-Link DGS-1100-10 ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-10P-8-Ports ۲,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۵,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28P ۴,۵۳۰,۰۰۰ ۶,۳۶۴,۰۰۰
D-Link DGS-1210-20 -Managed Switch with 16 RJ45 and 4 SFP Ports ۲,۱۴۱,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-26MP - Smart Managed 26-Port Gigabit PoE Switch ۵,۹۲۵,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-26MPP - 4 Ports Gigabit PoE++ with 2 combo ۷,۲۱۰,۰۰۰ ۷,۲۴۰,۰۰۰
D-Link DES-1050G - 48-Port Unmanaged Ethernet ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۲,۵۷۵,۰۰۰
D-Link DGS-1016A - 16-Port Unmanaged Gigabit ۸۲۴,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52P ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
D-Link DES-105 ۱۴۳,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
D-Link مدل DES-108 ۱۸۹,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰
D-Link DGS-1008MP 8-Port POE Switch ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۱,۷۳۵,۰۰۰
D-Link مدل DES-108 VER C1 ۳۵۴,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰
D-Link DGS-1100-24P - Smart Managed 24-Port Gigabit PoE Switch ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۰,۰۰۰
D-Link DGS-1510-28X - 24-Port Gigabit Stackable Smart Managed Switch ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۷,۹۳۵,۰۰۰
D-Link DGS-1100-06 ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
D-Link witch Managed Gigabit DXS-1100-16SC ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ ۱۷,۲۴۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52MP 52-Port Gigabit PoE Smart Managed Switch ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۲,۲۱۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52 ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰
D-Link Powerline AV 4-Port Switch DHP-346AV ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
D-Link DGS-1100-08P‎D 8-Port 10/100/1000Base-T 1 PD port Switch ۵۶۵,۰۰۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰
D-Link Switch Managed DGS-1100-08PD ۳۲۴,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰
D-Link Switch 16-Port Managed Gigabit DXS-1210-16TC ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
EnGenius سوییچ 24 پورت مدل EWS1200-28TFP ۹,۸۱۶,۱۵۰ ۹,۸۱۶,۱۵۰
EnGenius EWS7952FP - Neutron EWS 48-Port Managed ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰
EnGenius EWS7928FP - Neutron EWS 24-Port Managed Gigabit ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
EnGenius EWS7928P - Neutron EWS 24-Port Managed Gigabit ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰
EnGenius EWS5912FP - Neutron EWS 8-Port Managed Gigabit ۰ ۰
hikvision DS-3E1318P-E 18-Port 10/100Mbps Web-Managed PoE Switch ۰ ۰
hikvision DS-3E0318P-E/M 16-Port Unmanaged PoE Switch ۰ ۰
Linksys SE2500 5-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH ۳۶۷,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
Linksys SE2800 8-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH ۵۳۵,۰۰۰ ۵۷۷,۰۰۰
Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT POE+ SWITCH ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
Linksys LGS116 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT SWITCH ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱,۳۳۹,۰۰۰
Linksys LGS528 28-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT SWITCH ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Linksys LGS552 52-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT SWITCH ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
Linksys LGS116P 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT POE+ SWITCH ۱,۸۳۴,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰
Linksys LGS124P 24-PORT BUSINESS GIGABIT POE+ SWITCH ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۲,۸۴۵,۰۰۰
Linksys LGS326P 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART SWITCH POE+ ۵,۸۳۸,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
Linksys LGS552P 52-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT POE+ SWITCH ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
Linksys LGS552-EU 52-Port Managed Gigabit Switch ۶,۶۹۹,۰۰۰ ۷,۸۱۰,۰۰۰
Linksys LGS108-EU -8 Port ۴۷۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
Linksys LGS318-EU-18 Port ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۴,۶۶۰,۰۰۰
Linksys LGS116-EU - 16 Port ۱۰۰,۰۰۲ ۱۰۰,۰۰۲
Linksys LGS308-EU -8 Port ۷۰۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
Linksys LGS124P-EU - 24 Port ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۳,۲۷۰,۰۰۰
Linksys LGS326P-EU -26 Port ۵,۳۷۶,۰۰۰ ۶,۸۷۰,۰۰۰
Linksys LGS552P-EU - 52 Port ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
Linksys SE4008 WRT 8-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Linksys LGS124 24-PORT BUSINESS GIGABIT ۲,۰۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۲,۰۰۰
Linksys LGS528P 28-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT POE ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
Linksys LGS308P 8-PORT BUSINESS SMART GIGABIT POE ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۷۳۵,۰۰۰
Linksys LGS105 5-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT ۳۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
Mercusys سوئیچ دسکتاپ 8 پورت 10/100Mbps مدل MS108 ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
Mikrotik CRS326-24G-2S+RM SwOS 24Port Gigabit Ethernet SFP+ Switch ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
Tenda S108 ۹۹,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Tenda S105 ۸۳,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
Tenda TEG1016D ۸۱۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
Tenda TEG1024D ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
Tenda SG108 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Tenda SG105 ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
Tenda S16 ۲۵۹,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
Tenda TEG1009P-EI 9 Port Gigabit ۱,۸۳۷,۰۰۰ ۱,۸۳۷,۰۰۰
Tenda TEF1218P-16-250W 16-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit Web Smart ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Tenda TEF1016D 16-Port Fast Ethernet Desktop/Rackmount ۳۸۹,۰۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
Tenda SG105- 5-Port Gigabit Desktop Switch ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
TOTOLINK SW24 - 0/100Mbps Swich ۴۷۶,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
TOTOLINK SW16 - 10/100Mbps Swich ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
TOTOLINK S808 - 10/100Mbps Swich ۱۰۴,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
TOTOLINK S505 - 10/100Mbps Swich ۹۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
TOTOLINK SG24 - 10/100/1000Mbps Swich ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
TOTOLINK SG16 - 10/100/1000Mbps Swich ۸۳۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰
TOTOLINK S808G - 10/100/1000Mbps Swich ۲۲۵,۵۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
TOTOLINK S505G - 10/100/1000Mbps Swich ۱۰۹,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
TOTOLINK SW804P - PoE Switch ۵۱۵,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1008D Ver 9.0 8-Port Switch ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
TP-LINK T1600G-28PS(TL-SG2424P) - JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG108PE - 8-Port Gigabit Easy Smart Switch with 4-Port PoE ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1008P - 8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE ۵۴۹,۰۰۰ ۸۵۱,۹۰۰
TP-LINK TL-SG1008PE - 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1016D - 16-Port Gigabit Desktop/Rackmount ۷۸۵,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1048 - 48-Port Gigabit Rackmount ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1016D - 16-Port 10/100Mbps Desktop ۲۶۹,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1024M - 24-Port 10/100Mbps Desktop ۴۲۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1008P - 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE ۶۳۵,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
TP-LINK TL-POE150S - PoE Injector ۲۰۶,۵۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
TP-LINK TL-POE10R - PoE Splitter ۱۴۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1024D ۴۷۵,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
TP-LINK L-SF1016 ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
TP-LINK TL-SG105 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG108 ۲۹۶,۶۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1016 ۳۹۹,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1024 ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1008D - 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch ۹۷,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1005D 5-port 10/100 Fast Ethernet Switch ۸۵,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1016 ۳۸۴,۵۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1016DS ۴۳۹,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1024 ۵۶۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SF1048 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1005D-5-Port Gigabit Desktop Switch ۱۵۹,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1008D -8-Port Gigabit Desktop Switch ۲۴۴,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1008 ۶۰۰,۰۰۰ ۶۸۷,۰۰۰
TP-LINK TL-SG1024D ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰
TP-LINK 24-port Unmanaged Gigabit Rackmount Switch -TL-SG1024 ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
TRENDnet TEG-S16Dg 16-Port Gigabit GREENnet Switch ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
TRENDnet TEG-160WS 16-Port Gigabit Web Smart Switch ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
TRENDnet TPE-TG50g - 5-Port Gigabit PoE ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
TRENDnet TEG-S50g ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
TRENDnet TEG-S16g ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
TRENDnet TEG-240WS ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
TRENDnet TL2-G244 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
TRENDnet TPE-TG80g ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰