پچ کورد - NEXANS / نگزنس پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 1 متری