نیم بوت زنانه - Baldi / بالدی - پاشنه بلند زنانه -رنگ طوسی