دستگاه کپی -فتوكپی - TOSHIBA / توشيبا e-STUDIO 2500AC Photo Coppier