رم کامپیوتر - RAM PC - TEAM / تیم 4GB-DDR3-Elite Long-1600