حافظه فلش / Flash Memory - pqi / پي كيو آي i-Neck-8GB- USB3.0