دستگاه رطوبت ساز-بخور - Vekto / وکتو دستگاه بخور سرد مدل HQ - 2008B1