دستگاه رطوبت ساز-بخور - - / برند نامشخص دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل KJR-010