صندلی انتظار - - / برند نامشخص صندلی اداری مدل B500-انتظار 2 نفره - یک تکه متصل