میل بارفیکس - - / برند نامشخص میله بارفیکس مدل دو لول