هواکش خانگی - - / برند نامشخص هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S